С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Червен бряг уведомява всички жители на територията на общината, с оглед актуалната епизоотична обстановка в страната с цел предотвратяване на заболяването Африканска чума по свинете(АЧС), за следните превантивни мерки за недопускане на заболяването:

Свиневъдни обекти от т.нар. тип „заден двор”:

 • домашните свине да се отглеждат затворени и в никакъв случай да не се допуска излизането им извън обектите/дворовете/;
 • фуражът  да се съхранява в затворени помещения, така че да не се допусне замърсяването му;
 • да се направи всичко необходимо за предотвратяване евентуален контакт между отглежданите домашни и  диви свине;
 • стопаните не трябва да имат контакт с диви свине и месо от отстреляни диви прасета;
 • всички стопани, отглеждащи свине за лични нужди трябва да имат сключен договор с регистрирани ветеринарни лекари и да изпълняват изискванията на българското законодателство;
 • обектът трябва да е ограден по начин, не позволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и благосъстоянието на животните;
 • помещението да разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен водоизточник и/или е директно свързано с водоснабдителната мрежа;
 • да не се допуска нерегламентирана търговия с живи животни и продукти от животински произход на територията на кметствата в община Червен бряг;
 • да не се допуска създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход, както и достъпа на свине до тях;
 • при констатиране на свине с влошено здравословно състояние незабавно да се уведоми обслужващия ветеринарен лекар или общинския ветеринарен лекар;
 • Да не се въвеждат нови свине в животновъдните обекти.
 • диви свине или части от тях независимо дали са били отстреляни или намерени мъртви да не се въвеждат в животновъдните обекти/лични стопанства, в които се отглеждат свине.

 

Свиневъдни промишлени и тип „А” обекти с доказана биосигурност:

 • отглеждане на свинете в затворени помещения;
 • фермата трябва да е оградена по начин, не позволяващ свободен достъп на хора и други животни във фермата с цел осигуряване безопасността на обекта и здравето и благосъстоянието на животните;
 • да има вход с оборудване и място за измиване и дезинфекция на хора и превозни средства;
 • фермата да разполага с достатъчно количество вода за пиене от собствен и/или публичен водоизточник;
 • контрол на всички моторни превозни средства на входа на фермата, дезинфекции, отразяване във входящ дневник на превозното средство, както и на влизащи и излизащи лица;
 • в свиневъдни промишлени и тип „А” обекти с доказана биосигурност да не се допускат лица, които са били в контакт с диви свине, прави се пълен ежедневен контрол и проверка за здравословното състояние на свине от обслужващия ветеринарен лекар;
 • фуражът да се съхранява в затворени помещения и  да се осъществява контрол на внесения фураж;
 • стриктно да се извършват дезинфекциите при освобождаване на помещенията;
 • при съмнение за заболяването да се информира обслужващия ветеринарен лекар към ОДБХ – Плевен.

 

Правила за спазване за предотвратяване на разпространението на вируса от собствениците на животни:

 

 • Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо;
 • Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо, добито за лична консумация, трябва да се преработи термично, заедно с костите до пълното му приготвяне(варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.);
 • От прясното месо, добито за лична консумация, не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти(луканки, суджуци, наденици, маринова сланина и др.);
 • Вътрешните органи се обработват термично до пълното им  приготвяне(варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни;
 • Сланината трябва да премине термична обработка(варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас);
 • Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика. Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка(готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома. Опаковките(найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано месо, също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък;
 • В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване;
 • Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци, негодни за консумация(нокти, четина, зурли и др.), на мястото където са заклани животните, се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

Ако преди клане на свине за лична консумация се забележат симптоми, като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординираните движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане се установят кръвоизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял и разширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА СЕ УВЕДОМЯТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА СЕ ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички необходими хигиенни мерки, да не разнесат вируса по домовете си!

 

ОТ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ:

„Чл. 139. (1) Забранява се:

 1. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) отглеждането, придвижването или транспортирането на животни, на които не е извършена официална идентификация, и на животни, на които не са изпълнени мерките, предвидени в програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
 2. (доп. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) отстраняването или нерегламентираната подмяна на индивидуални ушни марки и други средства за идентификация и заличаване на маркери на кошери;
 3. транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, а за едрите преживни и еднокопитните животни – и без ветеринарномедицински паспорт;

3а. (нова – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) пускането на животни извън животновъдния обект без придружител (собственик или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища;

 1. отглеждането на животни на депа за отпадъци;
 2. изхранването на животни с отпадъци от депа за отпадъци;
 3. придвижването или транспортирането на болни или контактни животни, освен в случаите, когато е по разпореждане на ветеринарен лекар;
 4. изхранването с кухненски отпадъци на животни, отглеждани във ферми, с изключение на животни, отглеждани за добив на кожи;
 5. (изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) използването на общински пасища и водопои от неидентифицирани животни и такива, които не са обхванати от програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
 6. пасищното отглеждане на свине, с изключение на Източнобалканска порода и нейните кръстоски;
 7. (изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) изхранване на селскостопански животни с растителна маса по смисъла на чл. 11, параграф 1, буква „в“ от Регламент (ЕО) № 1069/2009;
 8. извършването на ветеринарномедицински манипулации върху животни от лица, които нямат ветеринарномедицинско образование;
 9. клането на болни или дрането и аутопсията на умрели от бяс или антракс животни;
 10. употребата при животни на активни субстанции, предназначени за производство на ВМП, или други субстанции, които могат да се използват като ВМП;
 11. добивът, внасянето и изнасянето на кожи от кучета и котки;
 12. (нова – ДВ, бр. 84 от 2007 г.) отглеждането на свине с цел търговия в обекти, които не отговарят на ветеринарномедицинските изисквания;
 13. (нова – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) търговията със суровини и храни, добити от животни, отглеждани в обекти, които не са регистрирани по чл. 51.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Условията и редът за пасищно отглеждане на свине от Източнобалканска порода и нейните кръстоски се уреждат с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

 

Чл. 139а. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 14 от 2016 г., в сила от 19.02.2016 г.) При установяване на нарушение по чл. 139, ал. 1, т. 1, 2 и т. 4 – 9 официалните ветеринарни лекари незабавно уведомяват писмено директора на съответната ОДБХ, който издава разпореждане по образец за отнемане на животните в полза на държавата или умъртвяването им на място и насочването им за обезвреждане в обект за обезвреждане на странични животински продукти.

(2) Умъртвяването на животните се извършва от комисия, определена в разпореждането по ал. 1.

(3) За извършеното умъртвяване комисията по ал. 2 съставя протокол по образец.

(4) Комисията по ал. 2 извършва предаването на труповете на животните в обект за обезвреждане на странични животински продукти.

(5) Разпореждането по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на разпореждането не спира изпълнението му.“

 

Телефонни номера за връзка с ветеринарните лекари на територията на Община Червен бряг:

д-р Андрей Андров 088 8 642919

д-р Християн Андров  087 8 754495

д-р Петър Мануилов 088 8 566458

д-р Цветомил Кръстев 088 8 431445

д-р Нягол Няголов 088 6 910485

д- р Милчо Кънчев 088 6 697884

С уважение,

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

С-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.