О   Б   Я   В   А

 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка № 2 с площ 9,00 кв.м. по ул. „В. Априлов“ гр. Червен бряг, за поставяне на павилион, за срок от 5 /пет/ години.

Дата на провеждане на търга11.07.2019 г. от 13:30 часа в стая 406 стая на Общината.

Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  45,00/четиридесет и пет/лева без ДДС.

Депозит за участиев размер на 90,00 /деветдесет/ лева,  внесени в касата на Общината или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 10.07.2019 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 17.07.2019 г./

Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 10.07.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 17.07.2019 г./

 

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 18.07.2019 г. в 13:30 ч. при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

 

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65

 

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

с-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.