PDFРешения от заседание на ОбС Ч.бряг-26.06.2019г. – за сайта

 • Решение № 1333 -Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет  по местния радиовъзел
 • Решение № 1334 – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 1335 – Точка: Първа.
  Писмо от професор Марко Марков относно отдаване на дължимата почит към основателите на Червен бряг и обявяване на Константин Павлов, Христо Лалов и Петко Милков за почетни граждани на гр. Червен бряг
 • Решение № 1336 – Точка: Втора.
  Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.и 1270/23.04.2019г.)
 • Решение № 1337 – Относно: Точка: Трета.
  Предложение относно приемане на уточнения план, отчета на бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2018г.
 • Решение № 1338 – Точка: Четвърта.
  Предложение относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2018 год. и намерения за поемане през 2019 год.
 • Решение № 1339 – Относно: Точка: Пета.
  Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг за 2019 година.
 • Решение № 1340 – Точка: Шеста.
  Предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика,  Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг – бенефициент по проект BG05M9OP001-2.040-0092 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг ”,
  процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2, с обща стойност на проекта 254 467.04 лв.
 • Решение № 1341 – Точка: Седма.
  Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане, избор на комисия, която да извърши проверка на документите и изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, и изготви доклад.
 • Решение № 1342 – Точка: Осма.
  Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване на правила за нейното провеждане, избор на комисия, която да извърши проверка на документите и изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Червен бряг, и изготви доклад.
 • Решение № 1343 – Точка: Девета.
  Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет Червен бряг за периода от м. октомври 2018г. до м. март 2019г.
 • Решение № 1344 – Точка: Десета.
  Устна информация по изпълнение на решение 1094/05.11.2018г. относно обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг.
 • Решение № 1345 – Точка: Единадесета.
  Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг през 2018 г. и приемане на План за за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг през 2019 г.
 • Решение № 1346 – Точка: Дванадесета.
  Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Решение № 1347 – Точка: Тринадесета.
  Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт.
 • Решение № 1348 – Точка: Четиринадесета.
  Предложение относно предоставяне имоти–общ. собственост, находящи се в землището на с. Девенци за обезщетение по съдебно решение на наследниците на Иван Стоянов.
 • Решение № 1349 – Точка: Петнадесета.
  Предложение относно допълване схемата на преместваемите обекти по чл.56 от ЗУТ с нова площадка №2 на ул. „Васил Априлов“ за поставяне на павилион и отдаване под наем.
 • Решение № 1350 – Точка: Шестнадесета.
  Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка /терен № 17а/ с площ 25 кв.м. за поставяне на павилион, предназначен за ветеринарен кабинет със сервизно помещение, находящ се в кв. 20 до Автогара – гр. Червен бряг.
 • Решение № 1351 – Точка: Седемнадесета.
  Предложение относно допълване на решение на Общински съвет №1329/29.05.2019 г. за издаване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП–ПП), за ПИ №009043 в землище на с.Девенци с ЕКАТТЕ 20383, местността „Лъката” с начин на трайно ползване „пасище, мера”, община Червен бряг, област Плевен представляващ план схема за електропровод за захранване на горепосочения имот, засягащ местен път №000037 идентичен с ПИ с идентификатор №20383.9.50 по КК и КР и втори допълнителен ПИ с идентификатор № 20383.36.1 по КК и КР, който се засяга от трасето на електропровода.
 • Решение № 1352 – Точка: Осемнадесета.
  Предложение относно :
  1. Разрешаване изработването на проект за : ПУП – ПЗ / Подробен устройствен план-План за застрояване за ПИ с идентификатор № 80501.139.1, в местността „Сираков мост”, землище на гр. Червен бряг, територия урбанизирана по КК и КР, с начин на трайно ползване „За хранително вкусова промишленост”.
  2. Одобряване на Задание с графично предложение по чл.125/ЗУТ за изработване на: ПУП – ПЗ / Подробен устройствен план-План за застрояване за ПИ с идентификатор № 80501.139.1, в местността „Сираков мост”, землище на гр. Червен бряг, територия урбанизирана по КК и КР, с начин на трайно ползване „За хранително вкусова промишленост”.
 • Решение № 1353 – Точка: Деветнадесета.
  Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 год., приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ X, кв.58 по плана на с. Глава, площ 500 кв. м., предназначение: “За производствени и складови дейности‘‘, съгласно АОС № 2416/07.06.2019 г.
 • Решение № 1354 – Точка: Двадесета.
  Предложение относно съгласие за придобиване на дълготрайни материални активи на стойност над 5000лв. от МБАЛ-Червен бряг ЕООД.

 

Материали и приложения към решения заседание ОбС Ч.бряг-26.06.2019г.

PDF Предложения от постоянни комисии за сесия ОбС Ч.бряг-26.06.2019 г..