ОБЯВЛЕНИЕ 

Общински съвет Червен бряг  съобщава, че със свое решение  №1341/26.06.2019 г. откри процедура за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд – Плевен и утвърди правила за провеждане, както следва:

1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

 има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

 има завършено най-малко средно образование;

 не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

 не страда от психически заболявания.

2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

 е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

 участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

 работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

– съгласно чл.69, ал.2 от ЗСВ Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към същия съд.

  1. 3. Кандидатите следва да предоставят в срок до 07.2019г. в деловодството на Общински съвет , ет.6, стая 606 в сградата на общинска администрация, гр. Червен бряг, ул. «Антим І» № 1 заявление за кандидатстване – Приложение № 1, придружено с документите, посочени в чл.68, ал.3 от Закона за съдебната власт, както и декларация по чл.69, ал.2 от ЗСВ – Приложение № 4.
  2. 4. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.
  3. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 10.09.2019г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Червен бряг, ул. “Антим I” № 1, в сградата на Общината, ет.6.
  4. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
  1. Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

Приложение:

Приложение № 1 – заявление,

 Приложение № 2 – декларация по чл.67, ал.3 от ЗСВ,

Приложение № 3  – писмено съгласие,

Приложение 4- декларация по чл.69, ал.2 от ЗСВ 

 

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински

съвет- Червен бряг 

Прикачен файл с приложения