О   Б   Я   В   А

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията от участниците в деловодството на Община Червен бряг /ЦУИГ/ и необходимите документи в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на помещения в недвижим имот, завладян от община Червен бряг, представляващи:

  • Помещение № 1 с площ от 300 кв.м., находящо се в сграда – овчарник, с обща площ от 616 кв.м, изградена в поземлен имот № 15912 в землището на с. Бресте, за срок от 10/ десет/ години.
  • Помещение № 2 с площ от 316 кв.м., находящо се в сграда – овчарник, с обща площ от 616 кв.м, изградена в поземлен имот № 15912 в землището на с. Бресте, за срок от 10/ десет/ години.

Дата на провеждане на търга19.06.2019 г. от 11:15 часа в стая 406 стая на Общината.

Цена на тръжните документи – 25,00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 срещу представяне на приходна квитанция от касата на Община Червен бряг /ЦУИГ/ до 16:00 ч. на 18.06.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 25.06.2019 г./.

Начална годишна тръжна наемна цена:

  • Помещение № 1 – не по-ниска от 360,00 /триста и шестдесет/ лева без ДДС.
  • Помещение № 2 – не по-ниска от 379,20 /триста седемдесет и девет лева и 0,20 ст./ лева без ДДС.

Депозит за участие:

  • Помещение № 1400,00 /четиристотин/ лева;
  • Помещение № 2400,00 /четиристотин/ лева, внесени в касата на Общината до 16:00 часа на 18.06.2019 г. или по банкова сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД – офис Червен бряг./При повторен търг до 16:00 часа на  06. 2019 г./.

            Срок за подаване на заявления за участие – в деловодството на община Червен бряг /ЦУИГ/ до 16:00 часа на 18.06.2019 г. /При повторен търг  до 16:00 часа на  25.06. 2019 г./.

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.06.2019 г. от 11:15 часа при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: тел. 0659/9 34 65

 

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

С-но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.