О  Б Я  В А

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията от участниците в деловодството на Община Червен бряг /ЦУИГ/ и необходимите документи в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ сграда /обществена тоалетна/ в градска градина с площ 55 кв.м. находящ се в кв. 120, парц. I по плана на гр. Червен бряг, за срок от 5 години.

          Дата на провеждане на търга19.06.2019 г. от 11:00 часа в стая 406 стая на Общината.

     Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината до 16:00 часа на 18.06.2019 г. /при повторен търг – до 16:00 часа на 25.06.2019 г./  

      Начална тръжна месечна наемна цена – не по-ниска от 165,00 /сто шестдесет и пет/ лева без ДДС.  

     Депозит за участие330,00 /триста и тридесет/ лева, внесен в касата на Община Червен бряг или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 18.06.2019 г. /при повторен търг до 16:00 часа на 25.06.2019 г./

     Срок за подаване на заявления за участие – до 16:00 часа на 18.06.2019 г. /при повторен търг до 16:00 часа на 25.06.2019 г./    

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 26.06.2019 г. от 11:00 часа при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел.  0659/9 34 65.

ВЕРГИНИЯ ВАСИЛЕВА

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

с/но Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г.