PDFРешения ОбС Червен бряг – 29.05.2019 г.

 • Решение № 1302 – Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
 • Решение № 1303  – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 1304 – Точка: Първа. Тримесечен отчет  общински дружества  – „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД  -„Медицински център“ ЕООД  – „Хърхов“ ЕООД
 • Решение № 1305  – Точка: Втора. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ -община Червен бряг за периода 01.01.2018 г. -31.03.2019 г.
 • Решение № 1306  – Точка: Трета. Информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на детето през  2018г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.
 • Решение № 1307  – Точка: Четвърта. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.и 1270/23.04.2019г.)
 • Решение № 1308  – Точка: Пета. Предложение относно издаване на адекватно обезпечаване на авансово плащане по проект ROBG-306 „Better connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-T“(A-CB connect to TENt), договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-70/24.04.2019 г. по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020
 • Решение № 1309  – Точка: Шеста. Предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг-бенефициент по проект BG05M9OP001-2.018-0046 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 1, с обща стойност на проекта 874 025,29лв.
 • Решение № 1310  – Точка: Седма. Предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг – бенефициент по проект BG05M9OP001-2.018-0046-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими гупи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 1, с обща стойност на проекта 874 025, 29лв.
 • Решение № 1311  – Точка: Осма. Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг за 2019 година
 • Решение № 1312  – Точка: Девета. Информация относно  дейност по защитата при бедствия и аварии на община Червен бряг
 • Решение № 1313  – Точка: Десета. Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, кв. 130 по ПРЗ на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем.
 • Решение № 1314  – Точка: Единадесета. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг.
 • Решение № 1315  – Точка: Дванадесета. Предложение относно Приемане на пазарна оценка и за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой търговски обект, със ЗП до 50,00 кв. м., на част от имот частна общинска собственост с идентификатор 80501.805.415 по ККиКР гр. Червен бряг.
 • Решение № 1316  – Точка: Тринадесета. Предложение относно „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с решение № 1073/23.10.2018 г.-приложение № 7 към Раздел XI на Общински съвет Червен бряг“.
 • Решение № 1317  – Точка: Четиринадесета. Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.805.398, с площ от 610 кв. м., трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, кв. 62, парцел XIX, актуван с АОС № 2021/15.09.2014 г.
 • Решение № 1318  – Точка: Петнадесета. Предложение относно намаляване началната тръжна продажна цена на недвижим имот УПИ VI – 155, кв. 16 представляващ дворно място от 4340 кв.м., заедно с построените в него сгради, състояща се от: Сграда със застроена площ от 740 кв.м., на един етаж. Съдържа 3 броя мази, 7 броя стаи, 3 броя канцеларии и 1 брой салон. Външна тоалетна със застроена площ 48 кв.м., масивна. Предназначение: ,,За хотел‘‘. Конструкция на сградата – масивна. Година на построяване 1924 год., съгласно АОС № 2405/28.01.2019 г.
 • Решение № 1319  – Точка: Шестнадесета. Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в кв. 135, парцел III-146, актуван с АОС № 230/20.06.2001 г.
 • Решение № 1320  – Точка: Седемнадесета. Предложение относно :Отдадени обекти на пазара, начина на отдаване и информация за оставащите за отдаване обекти на пазара.
 • Във връзка с изпълнение на решение № 1253/26.03.2019 г.- Предложение относно удължаване на изтичащите договори на настоящите наематели на общински пазар – Червен бряг.
 • Решение № 1321  – Точка: Осемнадесета. Предложение относно продажба на недвижими имоти – 18 /осемнадесет/ броя апартаменти находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.411.2 по КК и КР на гр. Червен бряг, актувани с АОС № 2347/21.05.2018 г. на кмета на община Червен бряг, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху урегулирания поземлен имот. Класификация на общински жилища по „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища“ /НУРУЖНННПОЖ/ . Обезщетяване с 5(пет) броя апартаменти /по процедура за обезщетяване на собственици по производства от 1987 г.
 • Решение № 1322  – Точка: Деветнадесета. Предложение относно приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и поддръжка на общинските пътища 2019 г.
 • Решение № 1323  – Точка: Двадесета. Предложение относно  схеми на местата за открита търговия на панаир 2019 година.
 • Решение № 1324  – Точка: Двадесет и първа. Устна информация  по изпълнение на решение 1094/05.11.2018г. относно обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг.
 • Решение № 1325  – Точка: Двадесет и втора. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Решение № 1326  – Точка: Двадесет и трета. Предложение относно допълване схемата на преместваемите обекти  по чл.56 от ЗУТ  с нова площадка №2 на ул. „Васил Априлов“ за поставяне на павилион.
 • Решение № 1327  – Точка: Двадесет и четвърта. Предложение относно провеждане на извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособена  територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен на 17.06.2019 г.
 • Решение № 1328  – Точка: Двадесет и пета. Предложение относно  отдаване под наем на имот № 000361 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в землището на с. Рупци.
 • Решение № 1329  – Точка: Двадесет и седма. По чл.53:Предложение относно  издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план –Парцеларен план (ПУП – ПП) за ПИ № 009043 в землище на с.Девенци, с ЕКАТТЕ 20383, местността „Лъката”с начин на трайно ползване „пасище , мера”, община Червен бряг, обл.Плевен представляващ план схема за електропровод за захранване на горепосочения имот, засягащ местен път №000037,соственост на община Ч. бряг, в землище на с.Девенци, местността „Лъката“, община Червен бряг,Област Плевен.
 • Решение № 1330 – Точка: Двадесет и осма. Предл. по чл.53:Предложение относно  прекратяване на аренден договор
 • Решение № 1331 – Точка: Двадесет и девета. По чл.53:Предложение относно определяне  представител  на Община Червен бряг в Общо събрание на  „ТЕРА” АД.
 • Решение № 1332 – Точка: Тридесета. По чл.53:Предложение относно отмяна на решение № 971/28.05.2018 г. на Общински съвет гр. Червен бряг. Да се изведе от експлоатация или ликвидация имот № 000614 – публична общинска собственост, нтп ‘‘друго водно течение‘‘, с площ 34,893 дка, местност ‘‘Борчов дол‘‘, находящ се в с. Ракита, Община Червен бряг, актуван с АОС 525/11.04.2002 г.

Всички материали и приложения към решения ОбС Ч.бряг – сесия 29.05.2019г

PDF Предложения от пост. комисии за заседание ОбС – 29.05.2019г.