СЪОБЩЕНИЕ

На 29 май 2019 година /сряда/  от 9.30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг- Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”, гр. Червен бряг бряг ще се проведе заседание на Общинския съвет  при следния проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1.Тримесечен отчет  общински дружества

– „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД

-„Медицински център“ ЕООД

– „Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на дружества, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта

  1. Информация за дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ -община Червен бряг за периода 01.01.2018 г. -31.03.2019 г.

Докл.:Директор на дирекция „Социално подпомагане“ и Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

  1. Информация за изпълнение на дейностите в областта на закрила на детето през  2018г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г.

Докл.:Директор на дирекция „Социално подпомагане“ и Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

  1. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.и 1270/23.04.2019г.)

Докл.: ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

5.Предложение относно приемане на решение за упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Червен бряг да сключва договор за правна помощ и съдействие, както и отделни такива при образувани срещу съвета съдебни дела.

Докл.: Председателят на Общинския съвет и всички постоянни комисии

  1. Предложение относно издаване на адекватно обезпечаване на авансово плащане по проект ROBG-306 „Better connection of Alexandria and Cherven Bryag to TEN-T“(A-CB connect to TENt), договор за предоставяне на национално съфинансиране № РД-02-29-70/24.04.2019 г. по програма Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020

         Докл.: ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

7.Предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг-бенефициент по проект BG05M9OP001-2.018-0046 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 1, с обща стойност на проекта 874 025,29лв.

Докл.: ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

  1. Предложение относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обезпечаваща авансово плащане на Община Червен бряг – бенефициент по проект BG05M9OP001-2.018-0046-C01 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими гупи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 1, с обща стойност на проекта 874 025, 29лв.

Докл.:ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

9.Предложение относно вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг за 2019 година.

Докл.:  ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

10.Информация относно  дейност по защитата при бедствия и аварии на

община Червен бряг

Докл.: ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

11.Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, кв. 130 по ПРЗ на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем.

Докл.: ВРИД Кмет на общината

12.Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг.

Докл.: ВРИД Кмет на общината

13.Предложение относно Приемане на пазарна оценка и за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой търговски обект, със ЗП до 50,00 кв. м., на част от имот частна общинска собственост с идентификатор 80501.805.415 по ККиКР гр. Червен бряг.

Докл.: ВРИД Кмет на общината

14.Предложение относно „Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с решение № 1073/23.10.2018 г.-приложение № 7 към Раздел XI на Общински съвет Червен бряг“.

Докл.: ВРИД Кмет на общината

15.Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.805.398, с площ от 610 кв. м., трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, кв. 62, парцел XIX, актуван с АОС № 2021/15.09.2014 г.

Докл.: ВРИД Кмет на общината

16.Предложение относно намаляване началната тръжна продажна цена на недвижим имот УПИ VI – 155, кв. 16 представляващ дворно място от 4340 кв.м., заедно с построените в него сгради, състояща се от: Сграда със застроена площ от 740 кв.м., на един етаж. Съдържа 3 броя мази, 7 броя стаи, 3 броя канцеларии и 1 брой салон. Външна тоалетна със застроена площ 48 кв.м., масивна. Предназначение: ,,За хотел‘‘. Конструкция на сградата – масивна. Година на построяване 1924 год., съгласно АОС № 2405/28.01.2019 г.

Докл.: ВРИД Кмет на общината

17.Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в кв. 135, парцел III-146, актуван с АОС № 230/20.06.2001 г.

Докл.: ВРИД Кмет на общината

18.Предложение относно :Отдадени обекти на пазара, начина на отдаване и информация за оставащите за отдаване обекти на пазара.

Във връзка с изпълнение на решение № 1253/26.03.2019 г.- Предложение относно удължаване на изтичащите договори на настоящите наематели на общински пазар – Червен бряг.

Докл.: ВРИД Кмет на общината и комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

19.Предложение относно продажба на недвижими имоти – 18 /осемнадесет/ броя апартаменти находящи се в сграда с идентификатор 80501.805.411.2 по КК и КР на гр. Червен бряг, актувани с АОС № 2347/21.05.2018 г. на кмета на община Червен бряг, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху урегулирания поземлен имот. Класификация на общински жилища по „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища“ /НУРУЖНННПОЖ/ . Обезщетяване с 5(пет) броя апартаменти /по процедура за обезщетяване на собственици по производства от 1987 г.

Докл.: ВРИД Кмет на общината и  комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

20.Предложение относно приемане на строителна програма за изграждане, ремонт и поддръжка на общинските пътища 2019 г.

Докл.:  ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

  1. Предложение относно  схеми на местата за открита търговия на панаир 2019 година.

Докл.:  ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

22.Информация  по изпълнение на решение 1094/05.11.2018г. относно обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг.

Докл.: устно ВРИД Кмет на общината и всички постоянни комисии

23.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: ВРИД Кмет на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта

  1. Предложение относно допълване схемата на преместваемите обекти  по чл.56 от ЗУТ с нова площадка №2 на ул. „Васил Априлов“ за поставяне на павилион.

Докл.: ВРИД Кмет на общината, Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екологи и комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

  1. Предложение относно провеждане на извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособена  територия, обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – Плевен на 17.06.2019 г.

Докл.: ВРИД Кмет на община и  Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

  1. Предложение относно  отдаване под наем на имот № 000361 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в землището на с. Рупци.

Докл.: ВРИД Кмет на община

27.Отговор  на Питане

Докл.: ВРИД Кмет на общината

Съгласно чл.28, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заседанията на Общинския съвет са  открити .

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински

съвет- Червен бряг

Прикачен файл с пълния текст на обсъжданите  материали :

Прикачен файл с предложения от постоянни комисии :