С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, Дирекция СиА, ОбС и СД, отдел КРВП съобщава, че е изготвена Заповед №РД-11-28/15.05.2019 год. на Кмета на Община Червен бряг за одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на УПИ ХIII-1877, УПИ ХVIII-1877 и УПИ IV-1879 в кв.57 по плана на гр. Червен бряг /ПИ 80501.805.345 и ПИ 80501.805.346 по КК и КР/, като съществуващите УПИ ХIII-1877, УПИ XVIII-1877 и УПИ IV-1879 се обединяват. Образува се нов УПИ IV-805.440 с конкретно отреждане „За обществено-обслужващи дейности“.

Заповедта се обявява на заинтересованите лица, определени по чл.131 от ЗУТ, при условията и реда на чл.61.ал1 от АПК, съгласно чл.129, ал.2 и във връзка с §4 от ДР на ЗУТ. Заинтересованите лица могат да я обжалват пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от публикуването на това съобщение, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ, чрез Община Червен бряг.

Арх. Пламена Агалова

Гл. архитект Община Червен бряг

Дата на обявление: 16.05.2019 год.