С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с одобрени инвестиционни проекти и издадено Разрешение за строеж №13/07.05.2019 год. на Главен архитект на Община Червен бряг, за обект: „Магазин за хранителни стоки с топла точка и гишета за битови услуги“ с възложител и собственик „СТЕФ-03“ ЕООД гр. Плевен,

Община Червен бряг уведомява всички граждани, че от 16.05.2019 г. започва предварително изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/ на обекта, с което се прекратява използването на терена за обществен паркинг в УПИ І, кв.121 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.157 по КК и КР на гр. Червен бряг /бивше Кино „А.П.Чехов“/.