МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИА „ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ ЗАПОЧНА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ДВЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

За първи път Община Червен бряг ще изпълнява проект, финансиран от две оперативни програми, който ще приложи интегрирани мерки за приобщаване на уязвими групи, включително роми. Административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ беше подписан на 30 април 2019 г.

Проектът BG05M9OP001-2.0046-0001 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Червен бряг“ се осъществява по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1. Общата му стойност е 874 025,29 лв., като се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. в размер на 496 888,27 лв. и от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. в размер на 377 137,02  лв.

Община Червен бряг ще изпълнява одобрения проект съвместно с пет партньора – един работодател, две неправителствени организации – Сдружение „У. Т. Р. Е. – Уважение, Толерантност, Разбирателство, Единство” и СНЦ „Инициатива за равни възможности“, и две училища – ПГХТ „Юрий Гагарин“ гр. Червен бряг и ОУ „Алеко Константинов“ – гр. Червен бряг.

Асоциирани партньори по проекта са ОУ „Христо Ботев“ – с. Рупци, ОбУ „Отец Паисий“ – с. Радомирци, ОУ „Христо Ботев“ – с. Глава, Министерството на образованието и науката, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и РЗИ-Плевен.