С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №14/08.05.2019 год. от Главния архитект на общината за обект:

“Преустройство на съществуващи помещения в магазин за търговия с храни и собствено производство на мляно месо и месни заготовки в сграда“, находящ се в имот пл.№162, кв.134 по ЗРП на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.183 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ и „г“ от ЗУТ, във връзка с чл.10, ал.1, б.“а“ и чл.11 от изменената Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Андрей Петров Андреев

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 09.05.2019 год.