PDFРешения ОбС Червен бряг – 23.04.2019 г.

 • Решение № 1263 – Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
 • Решение № 1264  – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 1265  – Първа. Отчет на Общинските търговски дружества за 2018 г.- „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД-„Медицински център“ ЕООД- „Хърхов“ ЕООД
 • Решение № 1266  – Точка: Втора. Информация за изпълнението на изискванията  на ЗСПЗЗ  за ползване на  пасища и мери  от ОПФ и изпълнението на договорите  за наем на пасищата.
 • Решение № 1267  – Точка: Трета. Информация относно изпълнението на концесионните договори за предоставените водни обекти в Община Червен бряг за 2018 година
 • Решение № 1268  – Точка: Четвърта. Информация за категоризираните обекти на територията на Община Червен бряг.
 • Решение № 1269  – Точка: Пета. Информация относно снегопочистването в община Червен бряг през зимния сезон 2018-19г.
 • Решение № 1270  – Точка: Шеста. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)
 • Решение № 1271  – Точка: Седма. Информация относно отдадени обекти на пазара, начина на отдаване и информация за оставащите за отдаване обекти на пазара.(Във връзка с изпълнение на решение № 1253/26.03.2019 г.+ Предложение относно  удължаване на изтичащите договори на настоящите наематели на общински пазар – Червен бряг.
 • Решение № 1272  – Точка: Осма. Предложение относно  издаване на запис на заповед от община Червен бряг в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00419 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, сключен между Община Червен бряг и ДФ „Земеделие”.- за обезпечаване на 100 % от заявения размер
 • Решение № 1273  – Точка: Девета. Предложение относно  издаване на запис на заповед от община Червен бряг в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 15/07/2/0/00419 от 14.02.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Рехабилитация на улици на територията на гр. Червен бряг”, сключен между Община Червен бряг и ДФ „Земеделие”. -за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС
 • Решение № 1274  – Точка: Десета. Предложение относно  продажба на недвижим имот– 18 /осемнадесет/ броя от 36 /тридесет и шест/ апартаменти, които следва да бъдат въведени в експлоатация, находящи се в сгради с идентификатори 80501.805.269.10 и 80501.805.269.11 по КК и КР на гр.Червен бряг, актувани с АОС № 2199/26.09.2016г. на кмета на община Червен бряг, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и право на строеж върху урегулирания поземлен имот. Класификация на общински жилища по „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и продажба на общински жилища“ / НУРУЖНННПОЖ/ . Обезщетяване с 5(пет) броя апартаменти  /по процедура за обезщетяване на собственици по производства от 1987 г. по ул. „Васил Левски“, ул. „Шейново“, ул. „Здравец“, ул. „Бенковски“ за отчуждаване на недвижими имоти по смисъла на ЗТСУ/отм./за нуждите на  разширение на Товарна гара-Червен бряг. 
 • Решение № 1275  – Точка: Единадесета. Устна информация  от Кмета на общината относно  обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг
 • Решение № 1276  – Точка: Дванадесета. Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг за първо тримесечие на 2019 година.
 • Решение № 1277  – Точка: Тринадесета. Предложения за награждаване на изявени спортисти и спортни деятели по повод 17 май – Ден на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта.
 • Решение № 1278  – Точка: Четиринадесета. Отчет за предоставяне на социалните услуги в община Червен бряг  за периода 01.01.2018 г- 31.12.2018 г.
 • Решение № 1279  – Точка: Петнадесета. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Решение № 1280  – Точка: Шестнадесета. Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт.
 • Решение № 1281  – Точка: Седемнадесета. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ сграда/обществена тоалетна/ в градска градина с площ 55 кв.м., находяща се в кв. 120, парцел І по плана на гр. Червен бряг.
 • Решение № 1282  – Точка: Осемнадесета. Предложение относно  учредяване на безвъзмездно право на ползване върху обект, частна общинска собственост представляващ част от сграда, находяща се в гр. Червен бряг, ул. ,,Хан Кубрат‘‘ № 18 а , съгласно АОС № 2093/28.07.2016 год.
 • Решение № 1283  – Точка: Деветнадесета. Предложение относно  намаляване началната тръжна продажна цена на недвижим имот УПИ VI – 155, кв. 16 представляващ дворно място от 4340 кв.м., заедно с построените в него сгради, състояща се от: Сграда със застроена площ от 740 кв.м., на един етаж. Съдържа 3 броя мази, 7 броя стаи, 3 броя канцеларии и 1 брой салон. Външна тоалетна със застроена площ 48 кв.м., масивна. Предназначение: ,,За хотел‘‘. Конструкция на сградата – масивна. Година на построяване 1924 год., съгласно АОС № 2405/28.01.2019 г.
 • Решение № 1284  – Точка: Двадесета. Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо площадка за поставяне на павилион с площ 16.80 кв.м. в с. Горник за срок от 5 години.
 • Решение № 1285  – Точка: Двадесет и първа. Предложение относно  допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ и отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за топли напитки в с. Рупци.
 • Решение № 1286  – Точка: Двадесет и втора. Предложение относно  допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ и отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки в ІІ зона, гр. Червен бряг.
 • Решение № 1287  – Точка: Двадесет и трета. Предложение относно  отдаване под наем на площадка за поставяне на автомат за топли напитки в с. Горник.
 • Решение № 1288  – Точка: Двадесет и четвърта. Предложение относно разрешаване изработване  на Проект за изменение  на Подробен устройствен план- План за регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ V-699, VІ-698, VІІІ-987, ІХ-682, ХІІ-681, ХІІІ-680 и ХІV-680, кв.60 по Регулационния и кадастрален план на с. Радомирци, общ. Червен бряг и във връзка с необходимостта от спешно подсигуряване на пътен и пешеходен  достъп до определени имоти в кв.60, УПИ ХІV-680, УПИ ХІІІ-680 по плана на с. Радомирци. Разработката се инициира от Община Червен бряг, като собственик на съществуваща глуха улица/тупик/ в рамките на УПИ ІХ-682 и ХІІ-681, и собствениците на засегнатите  имоти.
 • Решение № 1289  – Точка: Двадесет и пета. Предложение относно  предоставяне под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти общинска собственост находящи се в с. Сухаче.
 • Решение № 1290  – Точка: Двадесет и шеста. Предложение относно  приемане на пазарна оценка и продажба на УПИ парцел ІІ-124, кв.14 с площ 1260 кв.м., по ПРЗ на с. Девенци, община Червен бряг съгласно АОС № 1484/10.01.2008 г. с признато право на собственост на изградените в парцела сгради по давност и наследство съгласно нотариален акт №41, том.ІІІ, рег. № 2350 дело 322 от 05.07.2018 г. вписан в служба  по вписванията с вх. № 1320 от 05.07.2018г. при РС –Червен бряг.
 • Решение № 1291  – Точка: Двадесет и седма. Предложение относно  приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг.
 • Решение № 1292  – Точка: Двадесет и осма. Предложение относно  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с решение № 1073/23.10.2018 г.-приложение № 7 към Раздел XI на Общински съвет Червен бряг.
 • Решение № 1293  – Точка: Двадесет и девета. Предложение относно  изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговие комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
 • Решение № 1294  – Точка: Тридесета. Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, кв. 130 по ПРЗ на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем.
 • Решение № 1295  – Точка: Тридесет и първа. Предложение относно отмяна  решение № 971/28.05.2018 г. на Общински съвет гр. Червен бряг. Да се изведе от експлоатация или ликвидация имот № 000614 – публична общинска собственост, нтп ‘‘друго водно течение‘‘, с площ 34,893 дка, местност ‘‘Борчов дол‘‘, находящ се в с. Ракита, Община Червен бряг, актуван с АОС 525/11.04.2002 г.
 • Решение № 1296  – Точка: Тридесет и втора. Предложение относно приемане на пазарна оценка и за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой търговски обект, със ЗП до 50,00 кв. м., на част от имот частна общинска собственост с идентификатор 80501.805.415 по ККиКР гр. Червен бряг.
 • Решение № 1297  – Точка: Тридесет и трета. Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.805.398, с площ от 610 кв. м., трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, кв. 62, парцел XIX, актуван с АОС № 2021/15.09.2019 г.
 • Решение № 1298  – Точка: Тридесет и четвърта. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг
 • Решение № 1299  – Точка: Тридесет и пета. Предложение относно  приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в кв. 135, парцел III-146, актуван с АОС № 230/20.06.2001 г.
 • Решение № 1300  – Точка: Тридесет и шеста. Организационни (Допълване състава на постоянни комисии и специализирана комисия)
 • Решение № 1301  – Точка: Тридесет и седма. Предложение относно сключване на договори за безвъзмездна помощ по проекти по Оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014-2020, за които Община Червен бряг е получила одобрение от управляващите органи на съответните оперативни програми

Материали и приложения към решения-заседание ОбС Ч.бряг-23.04.2019г.от т.1 дот.15

Материали и приложения към решения -заседание ОбС Ч.бряг-23.04.2019г.от т.16 до т.37

PDF Предложения от пост. комисии за сесия ОбС Ч.бряг – 23.04.2019г.