РЕЗУЛТАТИ

ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА ДГ „ПРОЛЕТ“, ГР. КОЙНАРЕ И „ДИРЕКТОР“ НА ДГ „СНЕЖАНКА“, С. РУПЦИ

С Протокол от 10.04.2019 г. конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД – 09-141/15.03.2019 г. на Кмета на Община Червен бряг,

РЕШИ:

  1. Класира кандидатите, успешно издържали конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Пролет“ – гр. Койнаре,  както следва:

първо място – Галина Стефанова Белякова с краен резултат 5.72;

второ място – Светла Георгиева Макавеева с краен резултат 4.89.

 

  1. Класира кандидатите, успешно издържали конкурса за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Снежанка“ – с. Рупци,  както следва:

първо място – Марияна Йорданова Христова с краен резултат 5.45.

Вергиния Василева

ВрИД Кмет на Община Червен бряг

/съгласно Заповед № РД-09-174/08.04.2019 г./