С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №11/10.04.2019 год. от Главния архитект на общината за обект:

“Плътна ограда с Н до 2.20 м.“ разположена по вътрешните граници, изцяло в имота на възложителя УПИ ІХ-415, кв.90 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.410 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Николай Драгомиров Георгиев

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“-Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 10.04.2019 год.