С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №10/10.04.2019 год. от Главния архитект на общината за обект:

“Преустройство и разширяване на магазин за хранителни стоки и кафене“ в УПИ ХХІІ-1240,1241, кв.90 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.804.257 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б.“а“ и „г“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, б.“а“ и „г“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: „ЛБТ 04“ ЕООД гр. Червен бряг

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“-Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 10.04.2019 год.