СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

Във връзка с изискванията на нормативната уредба, на 10.04.2019г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Доклад за Екологична оценка (ЕО) на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Червен бряг.

Възложител на Общ устройствен план на Община Червен бряг е:

Възложител: Община Червен бряг

Адрес: град Червен бряг, п. к. 5980, ул. „Антим I“ № 1

ЕИК: 000414154

Телефон: + 359 659 927 08

Факс: + 359 659 923 51

E-mail: municipality@chervenbryag.bg

Настоящият проект за Общ устройствен план на Община Червен бряг е изготвен в изпълнение на Договор №98-00-720 от 09.11.2015г. сключен между Община Червен бряг и „Инвестиционно проектиране“ ЕООД гр. Шумен.

Проектът е изготвен съгласно Плановото задание за изработване на Общ устройствен план на Община Червен бряг. Общият устройствен план се разработва за територията на цялата Община Червен бряг с обхват на всички землища от общината – землищата на град Червен бряг, град Койнаре и селата: Бресте, Горник, Глава, Девенци, Лепица, Радомирци, Ракита, Реселец, Рупци, Сухаче, Телиш и Чомаковци.

Органът, отговорен за одобряването на плана е Общински съвет – Червен бряг.

  Органът, отговорен за прилагането на плана е Община Червен бряг.

Стратегическата цел на ОУП на Община Червен бряг е да създаде основа за балансирано и устойчиво устройствено развитие и хармонична жизнена среда в урбанизираните и извън урбанизираните територии. Бъдещото управление на устройствените процеси на територията ще бъде ефективно и целесъобразно само ако се основава на устройствен план, обхващащ цялата територия на общината и на създадените въз основа на него цялостни подробни устройствени планове за урбанизираните територии.

Разработването на нов Общ Устройствен план на Община Червен бряг трябва да преследва следните основни цели:

  1. Да прекрати наложената от предходното време безплановост на управлението, породена от факта, че след 1989 година беше сменена обществено-политическата система в Р. България, а повечето градове и общини в България останаха със старите си устройствени разработки от 80-те години на ХХ век, които до този момент не са актуализирани.
  1. Да отчете Европейските изисквания за устойчиво развитие, отчитайки поетите ангажименти в Глава 21 „Регионално развитие” за балансиран подход към всички териториални нива, т.е. че „урбанизираните територии” са органично прилежаща, неразделна част от зоната на активно влияние, региона, страната, което означава, че нейните проблеми могат да се решава само при отчитането на тези връзки.
  2. Да оползотвори набраната информация – резултат от досегашното развитие в последните 20 години, от изготвените проучвания и частични проекти, изводите от които показват нуждата от балансиране на хипертрофираните или  намаляващи капацитета си (или изчезващи) функционални подсистеми на населените места и общото пространствено развитие на Община Червен бряг.
  3. Да отчете реалният процес на усвояването на фондовете от присъединяване на страната към Европейския съюз и приемането на нови – евростандарти – „огледало” на достигнатото ниво на организация на урбанизираните  и землищни територии във всичките аспекти и „стремежа” към по-приветливо и добро пространствено – „ЕВРО обкръжение”.
  4. Да реализира осъзната необходимост за изработване на Общия устройствен план на общината, като инструмент за управление на нейното развитие, при новите социално-икономически условия за следващите 20 години.
  5. Да отчете с необходимата значимост проблемите свързани с НКН – недвижимото културно наследство

Основните задачи от творческо естество са развитие на идеята за комплексния анализ и синтез на пространствено-функционалната градоустройствена структура във фазата на Предварителния проект, чрез който да се реализират:

 • Съвременното разбиране за геополитически комплекс, който да съсредоточи в себе си взаимовръзките и влиянието на градски, регионални, национални и европейски структури от всякакъв характер.
 • Рационално използване на наличните предпоставки – благоприятно местоположение на Община Червен бряг – спрямо инфраструктурни Еврокоридори и наличните природни и антропогенни ресурси.
 • Да използва потенциала на наличното НКН.
 • Постигане на европейски стандарти в отделните функционални системи на общината и баланса между тях.
 • Преходът от доказалата своята изчерпаност, моноцентричност на урбанизираните структури, към полицентрични форми на функционално-пространствена организация, която предлага свобода и възможности за отлагане на положителни икономически влияния.

Заедно с това, смяната на социално-икономическата системата – от тоталитарна към демократична изисква пространствена-(териториална) реакция на тази промяна, чрез поставяне на нови изисквания към Общия устройствен план, изразяващи се в принципно нов подход, както при анализа, така и при синтеза на урбанистичните процеси, т.е. изисква изграждането на нова, адекватна система за управление.

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал.1 от ЗУТ. Обществено обсъждане на Доклада за ЕО ще се проведе на 15.05.2019г. от 13:00часа в Ритуалната зала на град Червен бряг.

Общият устройствен план и доклада за Екологичната оценка към него, са на разположение на интересуващите се в сградата на Общинска администрация Червен бряг: ул. „Антим I“ №1, етаж II-ри, стая 204, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа, както и на интернет адрес: https://chervenbryag.bg/bg2/

Становища и мнения по ОУПО и ЕО могат да се депозират в сградата на Общинска администрация Червен бряг: ул. „Антим I“ № 1, Телефон: + 359 659 927 08, Факс: + 359 659 923 51, E-mail: municipality@chervenbryag.bg, лица за контакт:

инж. Виктория Вацова – Началник Отдел КРВП, Дирекция „Строителство, архитектура, общинска собственост и стопански дейности“ – Община Червен бряг, ул. „Антим I“ №1, етаж II-ри, стая 204, тел: +359 (0) 884 513111, e-mail: vvatsova@chervenbryag.bg  или

инж. Христомир Спасов – Ръководител екип „ЕО“ – гр. Шумен, ж.к. „Херсон“, бл. 9, вх. 3, ет. 5, ап. 35, тел. +359 (0) 897 906 958, e-mail: ekodizain2010@gmail.com

Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП и ЕО е 17:00 часа на 11.05.2019г.

Изтегли доклада като pdf

Доклад ЕО