Решения ОбС Червен бряг – 26.03.2019 г.

 • Решение № 1219 – Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
 • Решение № 1220  – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 1221  – Точка: Първа. Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2018 година.
 • Решение № 1222  – Точка: Втора. Приемане на бюджетната  прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен бряг.
 • Решение № 1223  – Точка: Трета. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)
 • Решение № 1224  – Точка: Четвърта. Предложение относно поемане  на краткосрочен дълг за финансиране плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз
 • Решение № 1225  – Точка: Пета. Предложение относно одобряване на Правила за процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник
 • Решение № 1226  – Точка: Шеста. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.
 • Решение № 1227  – Точка: Седма. Годишен план  за одитните ангажименти през 2019 година на вътрешния одитор в Община Червен бряг.
 • Решение № 1228  – Точка: Осма. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2018 год. на община Червен  бряг.
 • Решение № 1229  – Точка: Девета. Предложение относно Допълнително субсидиране на ЕТ „Спарк – 2001 Искра Стефанова“ гр. Луковит, извършващ обществен превоз на пътници на територията на община Червен бряг.
 • Решение № 1230  – Точка: Десета. Предложение относно общински пазар, находящ се на ул. „Христо Ботев“-паркинг автогара.
 • Решение № 1231  – Точка: Единадесета. Връщане за ново обсъждане, частично  решение № 1202 на ОбС Червен бряг
 • Решение № 1232  – Точка: Дванадесета. Годишен финансов отчет  за 2018 г.  на читалищата на територията на община Червен бряг, информация за дейността през 2018 година и  за разпределението на субсидията за 2019 г.
 • Решение № 1233  – Точка: Тринадесета. Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2018 г.  на спортните клубове на територията на община Червен бряг и информация за разпределената субсидия за 2019 г.
 • Решение № 1234  – Точка: Четиринадесета. Отчет за работата на МКБППМН през 2018 г.
 • Решение № 1235  – Точка: Петнадесета. Отчет за 2018 година на плана за действие на община Червен бряг в изпълнение на стратегия на област Плевен за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация /2017-2020г./
 • Решение № 1236  – Точка: Шестнадесета. Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред подрастващите за 2018 г.
 • Решение № 1237  – Точка: Седемнадесета. Информация за прилагане на системата на делегирани бюджети в учебните и детските заведения на Община Червен бряг за 2019 година.
 • Решение № 1238  – Точка: Осемнадесета. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Решение № 1239  – Точка: Деветнадесета. Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт.
 • Решение № 1240  – Точка: Двадесета. Предложение относно  приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Червен бряг по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Червен бряг 2016-2020 г.  за 2020 година.
 • Решение № 1241  – Точка: Двадесет и първа. Предложение относно допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ и отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки в с. Бресте.
 • Решение № 1242  – Точка: Двадесет и втора. Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, кв. 130 по ПРЗ на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем.
 • Решение № 1243  – Точка: Двадесет и трета. Предложение относно  разрешаване изработването на Частично изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване  ( ПУП- ПРЗ ) за новообразувани поземлени имоти с жилищно предназначение в част от кв. 148,УПИ І „За основно училище”.
 • Решение № 1244  – Точка: Двадесет и четвърта. Предложение относно учредяване на безвъзчездно право на ползване върху обект част от общинска собственост, представляващ помещение с площ  от 14 кв.м., находящо се в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1908“ -гр. Червен бряг/до Ритуална зала/, съгласно АОС № 2067/05.02.2016г.
 • Решение № 1245  – Точка: Двадесет и пета. Предложение относно отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се на партерен етаж в сградата на община Червен бряг.
 • Решение № 1246  – Точка: Двадесет и шеста. Предложение относно отдаване под наем на имот № 000361 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в землището на с. Рупци.
 • Решение № 1247  – Точка: Двадесет и седма. Да се изведе от експлоатация или ликвидация имот № 000614 – публична общинска собственост, нтп ‘‘друго водно течение‘‘, с площ 34,893 дка, местност ‘‘Борчов дол‘‘, находящ се в с. Ракита
 • Решение № 1248  – Точка: Двадесет и осма. Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо помещение, находящо се в масивна сграда с АОС № 156/07.01.2000 г. на общински пазар гр. Червен бряг.
 • Решение № 1249  – Точка: Двадесет и девета. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот –сграда, находяща се в с. Бресте, общ. Червен бряг, завладяна  от община Червен бряг, съгласно чл.13, ал.2 от закона за общинската собственост.
 • Решение № 1250  – Точка: Тридесета. Предл.за изработване на Изменение наПУП-ПРЗ за новообразувани УПИ от съществуващия ПИ 72206.162.4 в м.“Военно поделение“ по КК и КР за землището на с. Телиш, община Червен бряг.
 • Решение № 1251  – Точка: Тридесет и първа. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Койнаре
 • Решение № 1252  – Точка: Тридесет и втора. Предложение относно  приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в кв. 135, парцел III-146, актуван с АОС № 230/20.06.2001 г.
 • Решение № 1253  – Точка: Тридесет и трета. Предложение относно  удължаване на изтичащите договори на настоящите наематели на общински пазар – Червен бряг.
 • Решение № 1254  – Точка: Тридесет и четвърта. Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.805.398, с площ от 610 кв. м., трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, кв. 62, парцел XIX, актуван с АОС № 2021/15.09.2018 г.
 • Решение № 1255  – Точка: Тридесет и пета. Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на имот частна общинска собственост, представляващ недвижим имот с планоснимачен № 2075 по плана на гр. Койнаре, площ 360  кв. м., отреждане ,,За жилищно строителство‘‘, съгласно  АОС № 2411/08.03.2019 год.
 • Решение № 1256  – Точка: Тридесет и шеста. Предложение относно процедура по обезщетяване на собствениците на имоти, във връзка с приетия ПУП с Решение № 796/24.11.2017 г. на Общински съвет – гр. Червен бряг.
 • Решение № 1257  – Точка: Тридесет и седма. Предложение относно приемане на пазарна оценка и за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой търговски обект, със ЗП до 50,00 кв. м., на част от имот частна общинска собственост с идентификатор 80501.805.415 по ККиКР гр. Червен бряг.
 • Решение № 1258  – Точка: Тридесет и осма. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг
 • Решение № 1259  – Точка: Тридесет и девета. Предложение относно отдаване под наем на общински  недвижим имот, представляващ помещение, предназначено за лекарски кабинет за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението.
 • Решение № 1260  – Точка: Четиридесета. Устна информация от Кмета на общината  относно  частичното бедствено положение в община Ч.бряг
 • Решение № 1261  – Точка: Четиридесет и първа. Предложение относно ликвидиране на съсобственост между Община Червен бряг и ‘‘Българска телекомуникационна компания‘‘ ЕАД за недвижим имот, находящ се в гр. Червен бряг
 • Решение № 1262  – Точка: Четиридесет и втора. Предложение относно разрешаване на смяна вида на собствеността от  Публична в Частна общинска собственост на ПИ „За автоспирка и магазин” кв.”40, с. Горник по действащия ПРЗ на селото и с цел допускане изработване на Изменение на плана чрез ПУП-ПРЗ за урегулиране на имота и образуване на ново УПИ VІ „За обществ. обслужващи дейности и магазин”, кв.”40, с. Горник

Материали и приложения към решения-заседание ОбС Ч.бряг-26.03.2019г.от т.1 дот.29

Материали и приложения към решения -заседание ОбС Ч.бряг-26.03.2019г.от т.30 до т.42

PDF Предложения от пост. комисии за сесия ОбС Ч.бряг – 26.03.2019г.