С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА СПЕЦИАЛНОТО ВНИМАНИЕ НА :

 

  • ВАСИЛ МИТОВ ВАСИЛЕВ
  • ДАНИЕЛА ГЕНКОВА ГЕОРГИЕВА
  • ХРИСТО МАРИНОВ ДУНЕЛОВСКИ
  • ВАЛЯ МАРИНОВА ДУНЕЛОВСКА
  • СТЕФАН ЦВЕТКОВ СТЕФАНОВ
  • КОЦЕ АЛЕКСАНДРОВ КОЦЕВ
  • ТЕМЕНУЖКА МИНКОВА КИРОВСКА

           На основание чл. 128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), Дирекция „Строителство, архитектура, общинска собственост и стопански дейности“ при Община Червен бряг, уведомява, че с Решение №970 от 28.05.2018г. на Общински съвет – Червен бряг е изработен проект за Подробен устройствен План – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за включване в урбанизираните граници на два нови квартала 81 и 84 по ПУП – ПРЗ на гр. Койнаре.

Изработеният устройствен план е на разположение в стая №204 в сградата на Общинска администрация-Червен бряг, за запознаване с него от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от получаването  на това съобщение, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ.

С уважение:

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

Главен архитект на  Община Червен бряг