PDFРешения ОбС Червен бряг – 12.03.2019 г.

  • Решение № 1215 – Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
  • Решение № 1216  – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
  • Решение № 1217  – Точка: Първа. Предложение относно Издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на Министерство на Земеделието Храните Горите и подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между Сдружение Нестопанска Цел „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Програма Развитие Селските Райони 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Развитие Човешките Ресурси 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Наука Образование Интелигентен астеж Р 2014 – 2020 г. и Оперативна Програма Иновации Конкурентноспособност 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, Програма Развитие Селските Райони 2014 – 2020 г.
  • Решение № 1218  – Точка: Първа. Предложение относно Издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на Министерство на Земеделието Храните Горите и подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между Сдружение Нестопанска Цел „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и Програма Развитие Селските Райони 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Развитие Човешките Ресурси 2014 – 2020 г., Оперативна Програма Наука Образование Интелигентен астеж Р 2014 – 2020 г. и Оперативна Програма Иновации Конкурентноспособност 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие  (СВОМР) на територията на общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, Програма Развитие Селските Райони 2014 – 2020 г

 

PDFМИГ -Материали обсъдени на заседание на ОбС Ч.бряг на 12.03.2019г.

PDFМИГ -Материали обсъдени на заседание на ОбС Ч.бряг -12.03.2019г.