С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На   18 ,19  и 20 март  2019 година в заседателната зала на VІ етаж   в сградата на община Червен бряг ще се проведат  заседания на постоянните комисии при Общински съвет Червен бряг:

Комисия по образование, култура и  вероизповедния –18.03.2019 г. от 13.00 часа

Комисия по земеделие, гори и водно стопанство –18.03.2019г. от 14.30 часа

Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска   собственост–18.03.2019 г. от 15.30 часа

Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология – 19.03.2019 г. от 13.00 часа

Комисия по транспорт, законност,  обществен ред, сигурност и граждански права -19.03.2019 г. от 15.00 часа

Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии-19.03.2019 г. от 16.00 часа

Комисия по здравеопазване, младежта и спорта –20.03.2019г. от 13.00 часа

Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси -20.03.2019 г. от 14.30 часа

Материали за  обсъждане:

 1. Приемане на бюджетната  прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

3.Годишен доклад за дейността по вътрешен одит в Община Червен бряг за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

Докл.: Ст. вътрешен одитор и  всички постоянни комисии

4.Годишен план  за одитните ангажименти през 2019 година на вътрешния одитор в Община Червен бряг.

Докл.: Ст. вътрешен одитор и  всички постоянни комисии

5.Предложение относно  приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни  комисии

 1. Предложение относно  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Червен бряг, приета с решение № 201/25.04.2016 г. и изм. с решение № 1073/23.10.2018 г.-приложение № 7 към Раздел XI на Общински съвет Червен бряг.

Докл.:Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Предложение относно  изменение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Докл.: Общински съветник Петко Петков и всички постоянни комисии

8.Писмо от професор Марко Марков относно отдаване на дължимата почит към основателите на Червен бряг  и обявяване на Константин Павлов, Христо Лалов и Петко Милков за почетни граждани на гр. Червен бряг

Докл.: Всички постоянни комисии

9.Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2018 год. на община Червен  бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Предложение относно допълнително субсидиране на ЕТ „Спарк – 2001 Искра Стефанова“ гр. Луковит, извършващ обществен превоз на пътници на територията на община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

 1. Предложение относно общински пазар, находящ се на ул. „Христо Ботев“-паркинг автогара.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

12.Предложение от Кмета на общината –  Връщане за ново обсъждане, частично решение  № 1202 на Общински съвет Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и всички постоянни комисии

13.Обзор на състоянието и тенденциите в развитието на пазара на труда през 2018  година на дирекция „Бюро по труда“ –гр.Червен бряг.

Докл.: Директор „БТ“ – Червен бряг и  Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси

 1. Годишен финансов отчет  за 2018 г. на читалищата на територията на община Червен бряг, информация за дейността през 2018 година и  за разпределението на субсидията за 2019 г.

Докл.: Кметът на община Червен бряг,  Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Годишен финансов отчет и отчет за дейността през 2018 г.  на спортните клубове на територията на община Червен бряг и информация за разпределената субсидия за 2019 г.

Докл.: Кметът на община Червен бряг, Комисия по здравеопазване, младежта и спорта и Комисия по финансово  стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Отчет за работата на МКБППМН през 2018 г.

Докл.: Кметът на община Червен бряг , Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

 1. Отчет за 2018 година на плана за действие на община Червен бряг в изпълнение на стратегия на област Плевен за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация /2017-2020г./

Докл.: Кметът на община Червен бряг,  Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски  въпроси и Комисия по образование, култура и вероизповедания

18.Отчет на Плана за изпълнение на Програмата за превенция на наркоманиите сред подрастващите за 2018 г.

Докл.: Кметът на общината , Комисия по  здравеопазване, младежта и спорта и Комисия по образование, култура и вероизповедания

 1. Информация за прилагане на системата на делегирани бюджети в учебните и детските заведения на Община Червен бряг за 2019 година.

Докл.: Кметът на община Червен бряг, Комисия по образование, култура и вероизповедания и Комисия по финансово  стопанска политика, бюджет и общинска собственост

20.Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и  комисия по здравеопазване, младежта и спорта

21.Предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт.

Докл.: Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

22.Предложение относно  приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Червен бряг по изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Червен бряг 2016-2020 г.  за 2020 година.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски  въпроси

23.Предложение относно допълване на схемата на преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ и отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки в с. Бресте.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология и Комисия по финансово  стапонска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, кв. 130 по ПРЗ на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем.

Докл.:Кметът на община Червен бряг, Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

25.Предложение относно  разрешаване изработването на Частично изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и застрояване  ( ПУП- ПРЗ ) за новообразувани поземлени имоти с жилищно предназначение в част от кв. 148,УПИ І „За основно училище”.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

 1. Предложение относно учредяване на безвъзчездно право на ползване върху обект част от общинска собственост, представляващ помещение с площ  от 14 кв.м., находящо се в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1908“ -гр. Червен бряг/до Ритуална зала/, съгласно АОС № 2067/05.02.2016г.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по социална политика, трудова заетост и етнодемографски въпроси и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

27.Предложение относно отдаване под наем на площадки за поставяне на автомати за топли напитки, находящи се на партерен етаж в сградата на община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово  стопонска политика, бюджет и общинска собственост

 28.Предложение относно отдаване под наем на имот № 000361 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – язовир, находящ се в землището на с. Рупци.

Докл.: Кметът на общината, комисия по земеделие, гори и водно стопанство  и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

29.Предложение относно отмяна  решение № 971/28.05.2018 г. на Общински съвет гр. Червен бряг. Да се изведе от експлоатация или ликвидация имот № 000614 – публична общинска собственост, нтп ‘‘друго водно течение‘‘, с площ 34,893 дка, местност ‘‘Борчов дол‘‘, находящ се в с. Ракита, Община Червен бряг, актуван с АОС 525/11.04.2002 г.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по земеделие, гори и водно стопанство и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

 1. Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващо помещение, находящо се в масивна сграда с АОС № 156/07.01.2000 г. на общински пазар гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно отдаване под наем на недвижим имот –сграда, находяща се в с. Бресте, общ. Червен бряг, завладяна  от община Червен бряг, съгласно чл.13, ал.2 от закона за общинската собственост.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

32.Предложение относно :

 1.       Разрешаване изработването на Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояван (ПУП-ПРЗ) за новообразувани УПИ от съществуващия ПИ 72206.162.4 в м.“Военно поделение“ по КК и КР за землището на с. Телиш, община Червен бряг.
 2. Одобряване на техническо задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на Изменение на ПУП-ПРЗ за новообразувани УПИ от съществуващия ПИ 72206.162.4 в м.“Военно поделение“ по КК и КР за землището на с. Телиш, община Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология и Комисия по инвестиционна политика, европейски проекти и информационни технологии

33.Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Койнаре

Докл.: Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост  и Комисия по земеделие, гори и водно стопанство

34.Предложение относно  приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.496, с площ от 328 кв. м. трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „Ниско застрояване“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 32,  в кв. 135, парцел III-146, актуван с АОС № 230/20.06.2001 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

35.Предложение относно  удължаване на изтичащите договори на настоящите наематели на общински пазар – Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

36.Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.805.398, с площ от 610 кв. м., трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ж.к. Победа, кв. 62, парцел XIX, актуван с АОС № 2021/15.09.2019 г.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на имот частна общинска собственост, представляващ недвижим имот с планоснимачен № 2075 по плана на гр. Койнаре, площ 360  кв. м., отреждане ,,За жилищно строителство‘‘, съгласно АОС № 2411/08.03.2019 год.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

38.Предложение относно процедура по обезщетяване на собствениците на имоти, във връзка с приетия ПУП с Решение № 796/24.11.2017 г. на Общински съвет – гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

39.Предложение относно приемане на пазарна оценка и за учредяване възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на 1 /един/ брой търговски обект, със ЗП до 50,00 кв. м., на част от имот частна общинска собственост с идентификатор 80501.805.415 по ККиКР гр. Червен бряг.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост  и Комисия по устройство на територията, благоустрояване, комунални дейности и екология

40.Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Червен бряг

Докл.: Кметът на общината и Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост

 1. Предложение относно отдаване под наем на общински  недвижим имот, представляващ помещение, предназначено за лекарски кабинет за осъществяване на консултация и медицинска помощ на населението.

Докл.: Кметът на общината, Комисия по финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта

42.Ежемесечен отчет общински дружества

– „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД

-„Медицински център“ ЕООД

– „Хърхов“ ЕООД

Докл.: Управителите на дружества , Комисия по Финансово стопанска политика, бюджет и общинска собственост и Комисия по здравеопазване, младежта и спорта за лечебни заведения

43.Информация  по изпълнение на решение 1094/05.11.2018г. относно обявеното частично бедствено положение в община Червен бряг.

Докл.: устно Кметът на общината и всички постоянни комисии

ПЕТЬО КОСТОВ

Председател на Общински съвет- Червен бряг

Прикачени  файлове с пълния текст на обсъжданите материали:
Материали от т.1 до т.15-за комисии м.март

Материали от т.16 до т.31 – за комисии м.март

Материали от т.32 до т.42 – за комисии м.март