С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №06/12.03.2019 год. от Главния архитект на общината да извърши строителство с цел преустройство на съществуваща сграда на допълващо застрояване за обект:

„Пункт за добиване на спиртни напитки чрез дестилация на ферментирали плодове“ в УПИ ІІІ-618, кв.70 по плана на с. Радомирци, община Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „в“ и “г“ от ЗУТ и чл.10, ал.3, буква “в“ и чл.11 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Николай Съйков Божинов

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“-Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 12.03.2019 год.