С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА СПЕЦИАЛНОТО ВНИМАНИЕ НА :

 

  • ЦЕЦКА ЛУКАНОВА ДИМИТРОВА
  • СЕВДАЛИНА ЛИЛОВА ГЕНОВА
  • ХРИСТО ЛИЛОВ ГЕНОВ
  • ВИОЛЕТА ПЕШЕВА ЦОЛОВА
  • ВЛАДИМИР ХРИСТОВ ПАВЛОВ
  • НЕЛИ ИВАНОВА АТАНАСОВА
  • „БУЛ ТЕРРА“ЕООД – ВАРНА

На основание чл.61, ал.2 от АПК, във връзка с §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Червен бряг, Дирекция С и А, ОбС и СД съобщава на заинтересованите лица, ненамерени на постоянния адрес, че е  издадена Заповед №РД-11-125/20.11.2018 год. на Кмета на община Червен бряг, с която е одобрен проект за изменение на Специализиран подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /СПУП-ПРЗ/ на поземлени имоти, попадащи в Концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от ЗПБ-строителни материали пясъци и чакъл от находище „Девенци“, участък „Запад“ и участък „Изток“, разположени в землищата на с.Девенци, с.Чомаковци и гр.Койнаре, Община Червен бряг, с конкретно предназначение „Пп“-„За предимно производствена и складова устройствена зона“ с допустима дейност „За добив на строителни материали-пясъци и чакъли“;

Собственост на „МЛ-Консулт-2009“ ЕООД, Публична общинска собственост и собственост на МЗГ-ДЛ;

Заповедта се съобщава на заинтересованите лица при условията и по реда Административно процесуалния кодекс.

            На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, жалби и протести чрез Община Червен бряг до Административен съд по местонахождение.

С уважение:

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

Главен архитект на  Община Червен бряг