PDFРешения ОбС Червен бряг – 27.02.2019 г.

 • Решение № 1176 – Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
 • Решение № 1177  – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 1178  – Точка: Първа. Отчет  на Кмета на община Червен бряг за третата година управление от мандат 2015-2019 година.
 • Решение № 1179  – Точка: Втора. Предложение  относно процедура по откриване на начално училище в с. Горник, община Червен бряг.
 • Решение № 1180  – Точка: Трета. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. ; реш. № 279/27.06.2016г.; реш.№ 988/26.06.2018г. и № 1021/30.07.2018г.)
 • Решение № 1181  – Точка: Четвърта. Възражение от Венцислав  Михов от гр. Плевен, ..срещу утвърденото с решение № 1170/31.01.2019 г. на Общински съвет Червен бряг класиране от проведения конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД.
 • Решение № 1182  – Точка: Пета. Предложение относно  определяне размера на основните трудови възнаграждения  на кметовете на  кметства, считано  от 01.01.2019 година.
 • Решение № 1183  – Точка: Шеста. Предложение относно Издаване на Запис на заповед от Кмета на Община Червен бряг в полза на Държавен фонд „Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. във връзка с Решение № РД 09-607/02.07.2018 г.  на МЗХГ и подписано Споразумение № РД 50-50/02.07.2018 г. между СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и ПРСР 2014 – 2020 г., ОПРЧР 2014 – 2020 г., ОПНОИР 2014 – 2020 г. и ОПИК 2014 – 2020 г. за бенефициенти от двете общини, за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на общините Червен бряг и Искър по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите место развитие“, ПРСР 2014 – 2020 г.
 • Решение № 1184  –Отменено с Решение № 522/10.10.2019 г. по АД №312/2019г. на Административен съд Плевен
 • Решение № 1185  – Точка: Осма. Предложение относно Определяне на обект „Укрепване на регистрирано свлачище №14.8050.01, засягащо път III-3006 (Плевен-Радомирци-Червен бряг), от км.8+898 до км.9+200 – при входа на гр. Червен бряг, източно от кв. 41, 43 и 44 по плана на града“ за обект от първостепенно значение и включване на обекта и засегнатите имоти във връзка с реализацията му в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (програма по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост) за 2019 г., във връзка с кандидатстване с Проект „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, СЗ край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, регистриран под номер № BG16M1OP002-4.003-0009 в ИСУН 2020 по процедура BG16M1OP002-4.003 Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа), по Приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.
 • Решение № 1186  – Точка: Девета. Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на община Червен бряг“, съгласно Закона за опазване  на околната среда за 2018г.
 • Решение № 1187  – Точка: Девета. Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на територията на община Червен бряг“, съгласно Закона за опазване  на околната среда за 2018г.
 • Решение № 1188  – Точка: Единадесета. Предложение  относно определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на община Червен бряг за стопанската 2019-2020 година.
 • Решение № 1189  – Точка: Дванадесета. Предложение относно приемане  на  годишен  план за паша  и правила за ползването на  пасища, мери и ливади  на територията на община Червен бряг за стопанската 2019-2020 година.
 • Решение № 1190  – Точка: Тринадесета. Отчет на Плана за действие през 2018 г. и План за действие през 2019 г. към Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Червен бряг за периода 2017-2020 г.
 • Решение № 1191  – Точка: Четиринадесета. Отчет за изпълнение на Плана за младежта през 2018 г. в община Червен бряг и Годишен план за младежта за 2019 г.  в община Червен бряг.
 • Решение № 1192  – Точка: Петнадесета. Предложение за приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Червен бряг през 2019 г.
 • Решение № 1193  – Точка: Шестнадесета. Информация относно пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на община Червен бряг (регистрирани, състояние, дейност, ).
 • Решение № 1194  – Точка: Седемнадесета. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Решение № 1195  – Точка: Осемнадесета. Предложение относно Общински пазар, находящ се на ул. „Хр. Ботев“ –паркинг автогара.
 • Решение № 1196  – Точка: Деветнадесета. Предложение относно приемане пазарна оценка и покупко-продажба на недвижим имот  – частна общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 80501.801.541, с площ от 305 кв. м., трайно предназначение на територията ‘‘Урбанизирана‘‘, начин на трайно ползване „За друг обществен  обект, комплекс“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Васил Левски“ № 12,  в кв. 2, парц. III, актуван с АОС № 2024/28.01.2015 г
 • Решение № 1197  – Точка: Двадесета. Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ XVIII, кв. 79 по ПРЗ на с. Радомирци, предназначение: „За отдих и развлечение“, площ 1 166,00 кв. м., съгласно  АОС № 2369/26.06.2018 г.
 • Решение № 1198  – Точка: Двадесет и първа. Предложение относно  приемане на  пазарни оценки и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Червен бряг, местност „Биволски камък”.
 • Решение № 1199  – Точка: Двадесет и втора. Предложение относно  допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Червен бряг, местност „Ежков връх”.
 • Решение № 1200  – Точка: Двадесет и трета. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – частна общинска собственост в Община Червен бряг през 2019 г., придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор № 80501.807.82, с площ 854,00 кв. м., с начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, предназначение на територията-урбанизирана, по КК и КР на гр. Червен бряг, собственост на физически лица.
 • Решение № 1201  – Точка: Двадесет и четвърта. Предложение относно приемане на дарение и сключване на договор за дарение, между Иван Иванов, от една страна, като дарител, и Община Червен бряг от друга страна, дарен е недвижим имот с представляващ дворно място от 930 кв. м., парцел…., кв. 35а по ПРЗ на с. Радомирци.
 • Решение № 1202  – Точка: Двадесет и пета. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващи площадки за поставяне на кафе – автомати, находящи се в с. Реселец.
 • Решение № 1203  – Точка: Двадесет и шеста. Предложение относно отдаване под наем  на общински недвижим имот, представляващо помещение, находящо се в с. Радомирци – І етаж на Автоспирка.
 • Решение № 1204  – Точка: Двадесет и седма. Предложение относно изтичащи договори за наем на общински недвижими имоти, представляващи площадки, находящи се в гр. Червен бряг.(отдаване под наем  площадка терен 112, пресечка  ул. „Хаджи Димитър и бул.“Хр.Ботев“ и площадка до читалище „Н.Й.Вапцаров“.
 • Решение № 1205  – Точка: Двадесет и осма. Предложение относно изтичащи договори за наем на общински недвижими имоти, представляващи площадки, находящи се вгр. Койнаре  (7 бр.площадки , терен 2,3,4,5,6,7 и 9)
 • Решение № 1206  – Точка: Двадесет и девета. Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 8.00 кв. м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг и провеждане на процедура за отдаване под наем.(за поставяне на фургон)
 • Решение № 1207  – Точка: Тридесета. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, временна площадка от 12.00 кв. м. за поставяне на гараж от стоманена конструкция по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг.
 • Решение № 1208  – Точка: Тридесет и първа. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи помещения, находящи се в гр. Червен бряг.(Помещение /срещу бл. ГНС –І, предназначено за ветеринарен кабинет  и  помещение за хранителен магазин – V кв.)
 • Решение № 1209  – Точка: Тридесет и втора. Предложение относно:
  1. Разрешаване изработването на: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и регулация (ПРЗ) за новообразувани УПИ VІІ в кв.42 и УПИ ІІІ и УПИ V в кв.43 по плана на с. Реселец
  2. Одобряване на Задание с графично предложение по чл.125/ЗУТ за изработване на: Изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване и регулация (ПРЗ) за новообразувани УПИ VІІ в кв.42 и УПИ ІІІ и УПИ V, в кв.43 по плана на с. Реселец , Общ.Червен бряг.
 • Решение № 1210  – Точка: Тридесет и трета. Предложение относно  кандидатстване  на Община Червен бряг с проектно предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Червен бряг“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”
 • Решение № 1211  – Точка: Тридесет и четвърта. Предложение относно  увеличение на кредитната линия (овърдрафт) на МБАЛ-Червен бряг ЕООД
 • Решение № 1212  – Точка: Тридесет и пета. Предложение  от Камен Влахов – прокурист  „МБАЛ –Червен бряг“ ЕООД относно  разпределение на неразпределената печалба  на МБАЛ.
 • Решение № 1213  – Точка: Тридесет и шеста. Предложение относно разрешаване изработването  на Частично изменение  на Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация (ПУП-ПРЗ)  за новообразувани поземлени имоти с жилищно предназначение в част от кв. 148, УПИ І „За основно училище“
 • Решение № 1214  – Точка: Тридесет и седма.    Организационни(във връзка с полагане на клетва  от новоизбран общински съветник  да се направят съответните  организационни  промени  в Общинския съвет- допълване състава на постоянни комисии)

Материали и приложения към решения – заседание на ОбС Ч.бряг – 27.02.2019г.

PDF Предл. от постоянни комисии за заседание ОбС Ч.бряг – 27.02.2019г.