С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадена Заповед №04/05.03.2019 год. за допълване на Разрешение за строеж №16/14.03.2018 г. по чл.154, ал.5 от ЗУТ от Главния архитект на общината за:

„Изменение по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ към одобрен ТИП за „Рекултивация на Общинско сметище“ в УПИ I, кв.1б по плана на гр. Червен бряг и ПИ 158.2 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от IІ /втора/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.2, буква „г“ от ЗУТ и във връзка с чл.4, ал.4, б.“г“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Община Червен бряг

Настоящата Заповед към Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 06.03.2019 год.