С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадена Заповед №03/27.02.2019 год. към Разрешение за строеж №13/22.02.2018 г. по чл.154, ал.5 от ЗУТ от Главния архитект на общината за:

„Газификация на кухненски блок, като изменение на одобрен ТИП за обект: „Внедряване на мерки за ЕЕ и ремонт на общинска сграда със социални служби“ в УПИ I, кв.30 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.802.293 по КК и КР, строеж от IV категория, съгласно чл.137, ал.1, т.4, буква „б“ от ЗУТ и чл.8, ал.2, б.“б“, т.3 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Община Червен бряг

Настоящата Заповед към Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 28.02.2019 год.