С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №04/30.01.2019 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Изпълнение на енергоспестяващи мерки на сградите на ПГХТ „Юрий Гагарин“ в УПИ І, кв.161 по плана на гр. Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.806.307 по КК и КР на гр. Червен бряг във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ по етапи, съгласно чл.152, ал.2 от ЗУТ строежи от ІV, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б.“б“ от ЗУТ и V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „а“ от ЗУТ

Възложител: Община Червен бряг

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“-Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 31.01.2019 год.