С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №02/30.01.2019 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на масивна многофамилна жилищна сграда“, находяща се в УПИ VІІ-313, кв.118 по плана на гр. Червен бряг, сграда с идентификатор 80501.801.123.2 по КК и КР на гр. Червен бряг във връзка с реализацията на проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „а“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, буква “а“, от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Община Червен бряг и Сдружение на собствениците

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“-Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 30.01.2019 год.