О   Б Я   В А

Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез  представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи площадки за поставяне на автомати за топли напитки, съгласно Приложение № 2, находящи се в населените места на община Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

     Дата на провеждане на търга13.02.2019 г. в стая 406 стая на Общината, както следва:

  1. за с. Горник от 09:30 часа;
  2. за с. Лепица от 09:45 часа;
  3. за с. Рупци от 10:00 часа;
  4. за с. Радомирци от 10:15 часа;
  5. за с. Ракита от 10:30 часа;
  6. за с. Телиш от 10:45 часа;
  7. за с. Чомаковци от 11:00 часа;
  8. за с. Девенци от 11:15 часа;
  9. за с. Сухаче от 11:30 часа;

     Цена на тръжните документи – 25.00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината.

Начална тръжна месечна наемна цена:  15,00 /петнадесет/ лева без ДДС.

     Депозит за участиесъгласно Приложение № 2, внесени в касата на Общината или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 12.02.2019 г. /При повторен търг – до 16:00 часа на 26.02.2019 г./

     Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 12.02.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 26.02.2019 г./

При липса на кандидати, повторен търг ще се проведе на 27.02.2019 г. в горепосочените часове при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно  Глава осма, Раздел І и ІІ от НРПУРОИ.

Приложение № 2

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65

инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг