О   Б Я   В А

    Община Червен бряг обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини, находящи се на Общински пазар -гр. Червен бряг, за срок 5 /пет/ години, както следва:

Дата на провеждане на търговете20.02.2019 г. и 21.02.2019 г. в стая 406 стая на Общината, както следва:

№ на магазин/

сграда

ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩ

/кв.м./

Начална месечна наемна цена/лв. без ДДС Депозит за участие

/лв.

Дата/час
          20.02.2019 г.
1 Магазин № 2.2 15,40 154,00 310,00 9:00
2 Магазин № 3.3 9,00 90,00 180,00 9:20
3 Магазин № 3.6 9,00 90,00 180,00 9:40
4 Магазин № 3.7 9,00 90,00 180,00 10:00
5 Магазин № 3.10 9,00 90,00 180,00 10:20
6 Магазин № 3.11 9,00 90,00 180,00 10:40
7 Магазин № 3.19 9,00 90,00 180,00 11:00
8 Магазин № 3.22 9,00 90,00 180,00 11:20
9 Магазин № 3.23 9,00 90,00 180,00 11:40
10 Магазин № 3.30 9,00 90,00 180,00 13:00
11 Магазин № 3.31 9,00 90,00 180,00 13:20
12 Магазин № 5.1 16,75 165,00 330,00 13:40
13 Магазин № 8.1 39,85 390,00 780,00 14:00
14 Магазин № 8.2 32,00 320,00 640,00 14:20
15 Магазин № 5.2 32,00 320,00 640,00 14:40
          21.02.2019 г.
16 Магазин № 11.5 9,20 92,00 185,00 9:00
17 Магазин № 11.6 8,85 88,00 180,00 9:20
18 Магазин № 11.8 9,60 96,00 200,00 9:40
19 Магазин № 11.9 9,60 96,00 200,00 10:00
20 Магазин № 3.24 14,70 147,00 300,00 10:30
21 Магазин № 3.25 26,35 263,00 530,00 11:00
22 Магазин № 3.29 26,35 263,00 530,00 13:00
23 Зав.  за бързо хранене № 9.0 53,50 535,00 1070,00 14:00

Цена на тръжните документи – 25,00 /двадесет и пет/ лева без ДДС, които се получават в стая 404 срещу представяне на приходна квитанция от касата на Община Червен бряг /ЦУИГ/.

Минимална тръжна месечна наемна цена за офериране: описана по-горе в таблицата.

Депозит за участие –описан по-горе в таблицата за всеки обект, внесен в касата на Общината – 8 етаж или по банкова сметка на община Червен бряг: BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16:00 часа на 19.02.2019 г./При повторен търг до 16:00 часа на 05.03.2019 г./.

    Срок за подаване на заявления за участие – в център за услуги и информация на гражданите до 16:00 часа на 19.02.2019 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 05.03.2019 г./.

При липса на кандидати повторни търгове  ще се проведат на 06.03.2019 г. и 07.03.2019 г. в същите часове описани по-горе в таблицата, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно чл.69 от НРПУРОИ.

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/ 9 31 80; 0659/9 34 65       

инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг