ОБЯВА

Община Червен бряг обявява продажба чрез публично оповестен конкурс за продажба на общински недвижим имот, находящ се в УПИ VI, кв. 16 по ПРЗ на с. Бресте, предназначение ,,За хотел‘‘,  представляващ застроен жилищен парцел 4 340 кв.м. Сграда със застроена площ от 740 кв.м., на един етаж. Съдържа: 3 броя мази, 7 броя стаи, 3 броя канцеларии и 1 брой салон. Външна тоалетна със застроена площ 48 кв. м. Конструкция – масивна. Година на построяване 1924 год.

Дата на провеждане на конкурса15.02.2019 г. от 10:00 часа в стая 406 на Общината.

Цена на конкурсните документи50.00 /петдесет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общинска администрация, внесени в касата на Общината до 16.00 часа на 12.02.2019 г.

Начална конкурсна продажна цена – не по-ниска от 59 800 лв.  /петдесет и девет хиляди и осемстотин/ без ДДС.  

     Депозит за участие5 980 лв.  /пет хиляди деветстотин и осемдесет/ лева, внесен в касата на Община Червен бряг с касов ордер или по сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД – офис Червен бряг, до 16.00 часа на 12.02.2019 г.

Срок за подаване на заявления за участиедо 15.00 часа на  14.02.2019 г. в ЦУИГ на Общината.    

При липса на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 22.02.2019 год., съгласно Заповед № РД-10-16/22.01.2019 г. на  Кмета на Общината при същите условия, след закупуване на нова конкурсна документация за участие в публичен оповестен конкурс, съгласно чл.69 от НРПУРОИ.

Телефон за контакти: 0659/9-31-80; 0659/9-34-65

инж. Данаил Вълов

Кмет на община Червен бряг