С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, дирекция „СиА, ОбС и СД”, отдел КРВП съобщава, че е изготвена Заповед №РД-11-1/04.01.2019 год. на Кмета на Община Червен бряг за одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на УПИ ХІV, УПИ ХV-1333 и УПИ ХVІ в кв.88 по плана на гр. Червен бряг /ПИ №80501.804.107, 804.247 и 804.248 по КК и КР/, като съществуващите УПИ ХV и УПИ ХVІ се обединяват, а 110 м2 от УПИ ХІV се придават към това обединение. Образува се нов УПИ ХV-804.254 с конкретно отреждане „За обществено и жилищно строителство“.

Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица, определени по чл.131 от ЗУТ, при условията и реда на чл.61 от АПК, съгласно чл.129, ал.2 и във връзка с §4 от ДР на ЗУТ. Заинтересованите лица могат да я обжалват пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от публикуването на това съобщение, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ, чрез Община Червен бряг.

Арх. Пламена Агалова

Гл. архитект Община Червен бряг

Дата на обявление: 04.01.2019 год.