С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, дирекция „СиА, ОбС и СД”, отдел КРВП съобщава, че е изготвена Заповед №РД-11-141/20.12.2018 год. на Кмета на Община Червен бряг за одобряване на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ в обхват на УПИ ІІ-1752, УПИ ІІІ-1751, УПИ ІV-1751 в кв.66 по плана на гр. Червен бряг като се установява нискоетажно свързано застрояване.

    Изработените устройствени планове са на разположение в стая 204 в Община Червен бряг. Заинтересованите лица могат да я обжалват пред Административен съд гр. Плевен в 14-дневен срок от публикуването на това съобщение, съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ.

Арх. Пламена Агалова

Гл. архитект Община Червен бряг

Дата на обявление: 20.12.2018 год.