С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №54/18.12.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Плътна ограда с Н до 2.20 м. от жилищна сграда до дъното на УПИ ХІХ-800, кв.27, изцяло в собствения имот по границата с УПИ ХХ-799, кв.27 по плана на гр. Червен бряг на основание чл.48, ал.4 от ЗУТ и при условията на чл.147, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗУТ, ПИ 80501.802.197 по КК и КР на гр. Червен бряг, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Цветелина Нинкова Атанасова

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 19.12.2018 год.