ПОКАНА за  заключителна пресконференция на проект

BG05M9OP001-4.001-0180-С01 „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Община Червен бряг в качеството на бенефициент, има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция на проект BG05M9OP001-4.001-0180-С01 „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 191 840,00 лева (сто деветдесет и една хиляди осемстотин и четиридесет лева и нула стотинки), от които 191 840,00 лева безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд и 0,00 лева собствен принос.   

Договорът е със срок за изпълнение – 12 месеца.

 

Събитието ще се състои на 19.12.2018 г. (сряда) от 11:00 часа в Ритуалната зала

на Община Червен бряг при НЧ „Никола Й. Вапцаров 1908“.

 

Гости на заключителната пресконференция ще бъдат:

Г-н  Ярослав Камас – Съветник-министър, завеждаш политически и икономически отдел, заместник посланик на Р Чехия, комисар Станислав Атанасов –  директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен, главен инспектор Николай Николаев – началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Червен бряг.

За нас ще бъде удоволствие Вашето присъствие!

С уважение: Екип на проекта

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––

Проект BG05M9OP001-4.001-0180-С01 „Създаване на партньорска мрежа между община Червен бряг и Пожарна и спасителна служба към Министерство на вътрешните работи на Чехия за трансфер на иновативни социални практики и възможности за обучение и включване на младите хора в превантивни дейности при рискови ситуации с цел публична и/или корпоративна ангажираност”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.