С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №53/05.12.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност на сградата на здравна служба с.Телиш“ в УПИ ІІ-606,607, сграда с пл.№606 в кв.39 по плана на с.Телиш, обшина Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „г“ за строеж по б.“а“ от ЗУТ и във връзка с чл.11 за строеж по чл.10, б.“а“ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Община Червен бряг и „АГПИПМП по дентална медицина-ПТБ „Дентал“ ООД

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 06.12.2018 год.