С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №52/05.12.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Еднофамилна жилищна сграда“ в УПИ ІХ-638, кв.19 по плана на гр.Червен бряг, ПИ 80501.802.28 по КК и КР на гр.Червен бряг, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „а“ от ЗУТ и чл.10, б.“а“, т.1 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Младенка Димитрова Андреева

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 06.12.2018 год.