С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №51/05.12.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Водоснабдяване на обектите в имоти с идентификатори ПИ 141066 и ПИ 141069 в м.“Рупска бара“ в землището на с.Ракита, строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, б. „г“, за обект по буква „б“ от ЗУТ и чл.11 за обект по чл.10, ал.2 и при условията на чл.13, ал.2 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: ЕТ „Петьо Христов“ с.Рупци

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 06.12.2018 год.