На основание  чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, и на чл. 62 ал.3 и 4  и чл.64 ал.1 т.1 ЗЛЗ, чл.137 ал.1 т.5 от ТЗ, при спазване условията на чл.139 ал.1 от ТЗ, чл.8 ал.1 т.5 от Наредбата за условията и реда при които община Червен бряг упражнява правата си на собственик върху общинската част от капитала на ТД, и чл.3 ал.1 и ал.3 от Наредба №9/26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ и в изпълнение на решение № 1074 по протокол № 47 от 23.10.2018г. на Общински съвет – Червен бряг публично се оповестява конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД при следните условия:

 

1.Обект на конкурса – управител на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД

2.Изисквания към кандидатите:

/1/ Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и  управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

/2/ Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен „магистьр“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност.  

/3/ Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.  

  1. Необходими документи:

/1/ Заявление за участие в конкурса;

/2/ Документ за придобито образование, специалност и квалификация – нотариално заверени;

/3/ Свидетелство за съдимост;  

/4/ Документ, удостоверяващ трудовия стаж;  

/5/ Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

  1. Срок за подаване на документи за участие: до 17.00 ч. на 21.12.2018г. в Центъра за услуги и информация на граждани в сградата на Община Червен бряг;  
  2. Тема предмет на събеседване: Мястото и ролята на лечебното заведение в системата на здравеопазването, повишаване на качеството на медицинското обслужване, приоритети за бъдещото развитие.  

Допълнителни въпроси по темата:

– Характеристики, обуславящи особеното място на лечебното заведение в системата на здравеопазването в България;

– Методи за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;

– Системи за управление на качеството на лечебното заведение;

– Органи за управление на лечебното заведение – права и задължения

– Програма за развитие за тригодишен период на лечебното заведение.

По време на събеседването комисията по провеждане на конкурса има право на други допълнителни въпроси от областта на здравния мениджмънт и действащата нормативна уредба, прилагани при управлението на лечебните заведения.

  1. Дата, час и място на провеждане на конкурса: на 07.01.2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Община Червен бряг, етаж VI;  

7.Начин на провеждане на конкурса:  

/1/ Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания към кандидатите;  

/2/ Оценка на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

/3/ Събеседване с кандидатите.