PDFЗаседание  на Общински съвет Червен бряг  – 28.09.2018 г

 • Решение № 1044 – Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
 • Решение № 1045  – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 1046  – Точка: Първа. Информация относно състояние на училищната мрежа и тенденции в развитието й през учебната 2018/2019 година. Обхванати деца и ученици в детски градини и училища. Готовност на учебните и детските заведения на територията на общината за учебната 2018/ 2019 г. Състояние на здравеопазването в училищата и детските градини.
 • Решение № 1047  – Точка: Втора. Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за полугодието на 2018 година.
 • Решение № 1048  – Точка: Трета. Предложение относно  приемане на  бюджетната  прогноза за периода 2019- 2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Червен бряг.
 • Решение № 1049  – Точка: Четвърта.  Предложение относно  актуализация  по бюджета на община Червен бряг.
 • Решение № 1050  – Точка: Пета. Докладна записка относно изменение на Решение № 922/30.04.2018г. на Общински съвет  -Червен бряг
 • Решение № 1051  – Точка: Шеста. Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес на изпълнение
 • Решение № 1052  – Точка: Седма. Предложение относно даване на  съгласие за откриване на процедура за концесия за услуга: Музей на открито археологически резерват в м. „Селището“ с. Сухаче,  общ. Червен бряг.
 • Решение № 1053  – Точка: Осма. Предложение относно учредяване на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг и утвърждаване на Правилник за организацията и реда на работа на Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Червен бряг
 • Решение № 1054  – Точка: Девета. Информация за преместваемите обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ
 • Решение № 1055  – Точка: Десета. Информация относно дейността на Експертен съвет по устройство на територията в период от 01.09.2017г. до 01.09.2018 г.
 • Решение № 1056  – Точка: Единадесета. Информация относно незаконно строителство на територията на община Червен бряг и проведени процедури по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, за период от 01.09.2017г. до 01.09.2018г.
 • Решение № 1057  – Предложение относно  одобряване на проект за изменение  ва /ПУП-ПУР/ Подробен устройствен план – План  за улична регулация на квартали  : 74б, 77, 80, 81, и 82 по ул. „ Панайот Волов“  съгласно плана на гр. Червен бряг с Възложител „Общ. Червен бряг“.
 • Решение № 1058  – Точка: Тринадесета. Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Решение № 1059  – Точка: Четиринадесета. Предложение относно  отдаване под наем на недвижим  имот  публична общинска собственост представляващ сграда със застроена площ от 55 кв.м., състояща се от 2 /две/ стаи и коридор, находяща се V-ти квартал, квартал 75, съгласно АОС № 213/02.03.2001 год.
 • Решение № 1060  – Точка: Петнадесета. Предложение относно изменение на Решение № 830/29.01.2018 год., относно класификация на общинските жилища.
 • Решение № 1061  – Точка: Шестнадесета. Предложение относно  обособяване на площадка, находяща се в поземлен имот с идентификатор 80501.805.415, гр. Червен бряг, ж.к. „Победа”, пред бл. 9/70 и провеждане на процедура за отдаване под наем.
 • Решение № 1062  – Точка: Седемнадесета. Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион с обща площ от 50,00 кв.м, предназначен за търговски обект, находящ се на бул. „Христо Ботев”, /павилион за продажба на билети/ от страна на ЖП гарата, гр. Червен бряг.
 • Решение № 1063  – Точка: Осемнадесета. Предложение относно  разрешаване  изработването на изменение на Подробен устрйствен план- План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за новообразуван урегулиран   поземлен имот(УПИ) VІ-155, кв.16 по действащия ПУП-ПРЗ на с. Бресте.
 • Решение № 1064  – Предложение относно  сключен Анекс към Административен договор за предоставяне на БФП и поемане на задължението на издаденото адекватно обезпечение до четири месеца след изтичане на новия срок за приключване на проекта или 02.04.2019 г. за авансово плащане по проект: № BG16RFOP001-2.001-0019-C02, „Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на „За обект комплекс за култура и изкуство“, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Търговска“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ 
 • Решение № 1065  – Точка: Двадесета. Предложение относно  допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ дворно място от 4000 кв.м. с изградена почивна станция на 2 ½ етажа.  I – ви етаж – 260 кв.м., състоящ се от кухня, столова, умивалня, санитарен възел и складове – 3 броя. II – ри етаж – 270 кв.м., състоящ се от 10 броя спални, умивални, 2 броя тоалетни. Тавански етаж състоящ се от стая за отдих, библиотека. Конструкция на сградата – монолитна,  строена през 1972 год., находяща се в с. Рибарица, местност ,,Костина‘‘, парцел I, кв. 107, съгласно АОС № 28/09.07.1997 г.
 • Решение № 1066  – Точка: Двадесет и първа. Предложение относно  придобиване право на собственост върху поземлен имот с идентификатор № 81551.78.3, с площ 915.00 кв. м., с начин на трайно ползване – лозе, трайно предназначение на територията-земеделска, категория – трета, местност „Над село” по КК и КР на с. Чомаковци, собственост на физически лица, във връзка с разширяване на Гробищен парк с. Чомаковци.
 • Решение № 1067  – Точка: Двадесет и втора. Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарнa оценкa и продажба на поземлен имот с идентификатор  80501.805.271, площ 468 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), находящ се в гр. Червен бряг, ул. ,,Яне Сандански‘‘ № 13, съгласно АОС № 2372/27.08.2018 год.
 • Решение № 1068  – Точка: Двадесет и трета.  Предложение относно приемане на пазарна оценка и продажба на придаваема  площ  по ПРЗ на гр. Червен бряг  /неуредени регулачни сметки/ съгласно ПУП-ПРЗ № РД – 11 – 100/21.09.2011 год., от имот с идентификатор 80501.804.107 – частна общинска собственост, към имот с идентификатор 80501.804.247 по КК и КР на гр. Червен бряг, собственост на физически  лица.
 • Решение № 1069  – Точка: Двадесет и четвърта.
 • Предложение  относно актуализиране на паралелките под минималния брой ученици за учебната 2018/2019г. в училищата на територията на община Червен бряг.

Приложения и материали обсъдени на заседание на ОбС – 28.09.2018г.-за сайта

PDFПредложения от всички комисии за заседание ОбС – 28.09.2018г.