С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №39/27.09.2018 год. от Главния архитект на общината за следния обект:

Проект за моделиране на площадка в ПИ 80501.236.37 по КК на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен, строеж от VI (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 във връзка с чл.54, ал.4 от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител – Община Червен бряг

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

С уважение,

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

Дата на обявяване: 03.10.2018 год.