О Б Я В Л Е Н И Е

До обществеността и на специалното внимание на:

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ И ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ – НАСЛ. НА ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ НИКОЛОВ;

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА НАСЛ. НА ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕТОВ;

МАРГАРИТА ПАВЛОВА ЙОСИФОВА – НАСЛ. НА ПАВЕЛ ЙОСИФОВ НИНОВ

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, Дирекция “С и А, ОбС и СД” съобщава на заинтерсованите лица, че с Решение № 848 от Протокол №37/29.01.2018г. на Общински съвет-Червен бряг, е изработен проект за Специализиран подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /СПУП-ПРЗ/ в обхват ПИ с номера: 078002, 078003, 078004, 078005 и 078006 по КВС на с.Чомаковци, с цел обединяването им, смяна предназначението на земята и отреждането им “За гробищен  парк“.

          -ПИ 078007, гробище – Общинска публична

-ПИ 078002, нива – Георги Лазаров Гетов и Георги Йорданов Петров – 2089 м2  

          -ПИ 078003, лозе – Георги Лазаров Гетов – 915 м2

          -ПИ 078004, нива – Димитър Лазаров Николов – 2353 м2

          -ПИ 078005, лозе – Димитър Лазаров Николов – 695 м2

          -ПИ 078006, нива – Павел Йосифов Нинов – 2507 м2

Възложител: Община Червен бряг

Проектът е на разположение за запознаване от заинтересованите лица в сградата на Общината, ул.”Антим І” №1, стая 204, гр. Червен бряг. На основание чл. 128, ал.3  от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на обявлението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

С уважение:

АРХ. ПЛАМЕНА АГАЛОВА

Главен архитект Община Червен бряг

Дата на публикуване:01.10.2018 г.