Първа копка и встъпителна пресконференция на проект BG16RFOP001-2.001-0178-C01 “ Реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ на територията на гр. Червен бряг”, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.