PDFЗаседание на Общински съвет Червен бряг – 30.07.2018 г.

 • Решение № 1013 – Относно: Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
 • Решение № 1014 – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 1015 – Отчет на Общинските търговски дружества за шестмесечието на 2018 година.
 • Решение № 1016 – Предложение относно  закупуване на медицинска техника необходима на дружество „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД.
 • Решение № 1017 – Информация за дейността на Общинска служба по „Земеделие”, гр.Червен бряг от 01.07.2017 г. до 30.06.2018г.
 • Решение № 1018 – Информация относно състоянието на Общински пазар Червен бряг.
 • Решение № 1019 – Информация относно изпълнението на договорите за наем на имоти – общинска собственост и събираемостта на наемите.
 • Решение № 1020 – Отчет за дейността на Общински съвет-Червен бряг за периода 01.01.2018г.-30.06.2018 г.
 • Решение № 1021 – Информация относно изготвени, внесени, одобрени, неодобрени проекти на Община Червен бряг.(изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. и реш. № 279/27.06.2016г.) и информация относно  т.2 на Решение № 988/ 26.06.2018г. на Общински съвет Червен бряг
 • Решение № 1022 – Предложение относно наименуване на площада в центъра  на с. Чомаковци, община Червен бряг. Разрешение за поставяне на монументално-декоративен елемент представляващ паметник на Тано Цолов, съгласно чл.57, ал.1 от ЗУТ.
 • Решение № 1023 – Предложение относно  вътрешнокомпенсаторни промени по бюджета  на община Червен бряг за 2018 година.
 • Решение № 1024 – Предложение относно създаване на обществена колекция при Община Червен бряг – с. Телиш.
 • Решение № 1025 – Предложение относно  Проект на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
 • Решение № 1026 – Предложение относно  приемане на решение за извършване на приватизация на имот – частна общинска собственост, представляващ сграда за търговия с идентификатор 80501.801.86.1 по КККР на гр.Червен бряг, с административен адрес: обл. Плевен, гр.Червен бряг, ул.“Търговска“N 4
 • Решение № 1027 – Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.
 • Решение № 1028 – Предложение за предоставяне на училищен автобус за безвъзмездно ползване и управление от СУ „Христо Смирненски“ гр. Койнаре, община Червен бряг
 • Решение № 1029 – Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани.
 • Предложение относно  финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт.
 • Решение № 1030 – Отчет за извършените разходи за командировки от Председателя на общинския съвет и Кмета на общината и Справка за изминатите километри на служебните автомобили на Община Червен бряг за второто тримесечие на 2018 г.
 • Решение № 1031 – Предложение относно промяна на решение № 75/29.01.2016 г. на Общински съвет гр. Червен бряг и във връзка с реконструкция на пазара.
 • (относно местоположението на таксиметровата стоянка )
 • Решение № 1032 – Предложение относно  прекратяване на съсобственост между Община Червен бряг и РПК Червен бряг на сграда , находяща се в УПИ ІV 183, кв.22 по ПРЗ на с. Бресте.
 • Решение № 1033 – Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ шест броя  лекарски кабинети, сервизни помещения, 2 бр. санитарен възел, чакалня и коридор с обща площ  170,00кв.м. находящи се в Здравна служба на с. Телиш, за осъществяване на консултация и стоматологична помощ на населението. Разглеждане на  инвестиционно намерение от АГПИПМП по ДМ ПТБ „Дентал“ ООД – София.
 • Решение № 1034 – Предложение относно  придобиване право на собственост върху поземлен имот № 078002, целият с площ 2,089 дка по КВС на с.Чомаковци, собственост на физически лица, във връзка с разширяване на Гробищен парк с. Чомаковци.
 • Решение № 1035 – Предложение относно  приемане на пазарни оценки и продажба на придаваеми  площи по ПРЗ на гр. Червен бряг /неуредени регулачни сметки/ съгласно ПУП-ПРЗ одобрен с Решение на Общински съвет  № 797/24.11.2017 год.
 • Решение № 1036 – Предложение относно обособяване на един брой временна площадка от 20.00 кв. м. за поставяне на павилион по чл. 56 (1) от ЗУТ, находяща се в гр. Червен бряг, УПИ I, кв. 38 по ЗРП на гр. Червен бряг, междублоковото пространство на бл. 3, ул. ,,Княз Борис‘‘ № I и бл. 4, ул. ,,Тома Петков‘‘ № 2 и провеждане на процедура за отдаване под наем.
 • Решение № 1037 – Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 38,50 кв. м., състоящо се от офис и спомагателни помещения, предназначено за „Ловно – рибарско сдружение“, находящи се в гр. Червен бряг, ул. „Тома Петков“ № 8, за срок от 5 /пет/ години.
 • Решение № 1038 – Предложение относно  издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –План за Регулация и Застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ № 80501.922.44 и ПИ №80501.922.46 в землище на гр.Червен бряг месността ЕЖКОВ ВРЪХ, придружен с проекти за Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП – ПП) за линейните обекти на техническата инфраструктура – план схеми за електропровод и водопровод за захранване на горепосочените имоти, засягащи общински пътища Поземлен Имот  №80501.922.316 и Поземлен Имот №80501.922.313 в землище на г.Червен бряг, местността „Ежков връх”, Община Червен бряг,Област Плевен.
 • Решение № 1039 – Предложение относно  закупуване на специализиран автомобил – санитарна линейка за нуждите на „МБАЛ – Червен бряг“ ЕООД

PDFПредл. от всички постоянни комисии – за сесия ОбС Ч.бряг – 30.07.2018г.

 Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч.бряг-30.07.2018г