О Б Я В Л Е Н И Е

До обществеността и на специалното внимание на

ОСМАН ЕМИЛОВ ОГНЯНОВ

На основание чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Червен бряг, дирекция „С и А, ОбС и СД”, отдел КРВП съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 936 от Протокол №41 от проведено заседание на 30.04.2018г. Общински съвет Червен бряг е изработен на проект за  Подробен устройствен план-План за улична регулация/ПУП-ПУР/ по ул. П.Волов за квартали 74б, 77, 80, 81 и 82 по действащия ПУП на Червен бряг, област Плевен.

Възложител на проекта е Община Червен бряг.

Собственик на УПИ VIII-1068, кв.81 по плана на гр.Червен бряг.

Изработените устройствени планове са на разположение в стая 204 в Община Червен бряг за запознаване с тях от заинтересованите лица, които в 14-дневен срок от публикуването на това съобщение, могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до Общинска администрация.

Арх.Пламена Агалова

Гл. архитект Община Червен бряг

Дата на публикуване: 05.07.2018 год.