PDFЗаседание на Общински съвет Червен бряг – 26.06.2018 г.

 • Решение № 984 – Относно: Пряко предаване  на заседанието на Общинския съвет по местния радиовъзел
 • Решение № 985 – Заснемане и излъчване на заседанието на Общинския съвет по КТ “ЕТА”
 • Решение № 986 – Предложение относно удостояване на д-р Здравка Минчева Йошкова – Нинова със званието ”Почетен гражданин на гр. Червен бряг”
 • Решение № 987 – Предложение относно актуализация по бюджета на община Червен бряг за 2018 г.
 • Решение № 988 – Информация относно изготвени, внесени, одобрени и в процес  на изпълнение проекти на община Червен бряг. (изпълнение на реш. № 232/25.04.2016г. и реш. № 279/27.06.2016г.)
 • Решение № 989 – Информация относно  дейността на Комисията по безопасност на движението в община Червен бряг за 2017г.
 • Решение № 990 – Информация относно Пенсионерските клубове и клубовете на инвалида на територията на община Червен бряг/регистрирани, състояние, дейност/
 • Решение № 991 – Предложение  относно отмяна на Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост приета с решение №  562/30.07.2013 г. на Общински съвет Червен бряг и приемане нова ‘‘Наредба за управлението, стопанисването и ползването на горски територии – общинска собственост‘‘
 • Решение № 992 – Предложение относно вътрешно компенсаторни промени по бюджета на община Червен бряг за 2018 година.
 • Решение № 993 – Предложение относно приемане на  уточнения план, отчета на бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2017 година.
 • Решение № 994 – Предложение относно приемане на годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 година и намерения за поемане през  2018година.
 • Решение № 995 – Предложение относно  прием, разглеждане и оценяване на постъпили предложения за финансиране от фонд  ‘‘Местни инициативи‘‘ – община Червен бряг
 • Решение № 996 –  Предложение относно Кандидатстване на Oбщина Червен бряг пред Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
 • Решение № 997 – Предложение относно Кандидатстване на Oбщина Червен бряг по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 • Решение № 998 – Предложение относно кандидатстване на Oбщина Червен бряг по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., по реда на процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г.
 • Решение № 999 – Предложение относно  заем от Фонд ФЛАГ
 • Решение № 1000 – Отчет на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг през 2017 г. и приемане на План за реализиране на Стратегията за развитие на образованието в община Червен бряг през 2018 г.
 • Решение № 1001 – Предложение относно откриване процедура за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение-Червен бряг“ ЕООД.
 • Решение № 1002 – Предложение относно отпускане финансова помощ на граждани  и предложение относно финансово подпомагане на нуждаещите се за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на арт.
 • Решение № 1003 – Предложение относно приемане на схеми на местата за открита търговия на панаир 2018 година.
 • Решение № 1004 – Предложение относно  започване на процедура за безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имоти – частна държавна собственост в полза на община Червен бряг.
 • Решение № 1005 – Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ помещение /48,09 % идеална част от фурна/, с площ 78,00 кв. м., предназначено за хранителен магазин и кафе, находящо се в кв. 33, парцел I-477, с. Глава.
 • Решение № 1006 – Предложение относно отдаване под наем на общински недвижими имоти, находящи се в с. Глава и с. Рупци- част от автоспирка и площадка с. Глава и  част от ученически стол с. Рупци.
 • Решение № 1007 – Предложение относно отдаване под наем на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 4 – обща площ 20,00 кв.м. находящ се на I етаж в жилищна сграда със застроена площ 100 кв.м., в кв. 9, гр. Червен бряг, съгласно АОС 249/08.10.2001 год., за нуждите на ПП ,, ВМРО – БНД‘‘ гр. Червен бряг.
 • Решение № 1008 – Предложение относно допълване на годишната програма за управление и разпореждане с имот – общинска собственост в Община Червен бряг през 2018 година, приемане на пазарна оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Лепица.
 • Решение № 1009 – Предложение относно   процедура по обезщетяване на собствениците на имоти, във връзка с приетия ПУП с Решение № 796/24.11.2017 г. на Общински съвет – гр. Червен бряг.
 • Решение № 1010 – Предложение относно  отдаване под наем на общински недвижим имот, представляващ площадка за поставяне на павилион, предназначен за продажба на хранителни стоки, с площ 60.00 кв. м., находящ се в УПИ VI, кв. 40 по ПРЗ на с. Горник.
 • Решение № 1011 – Предложение относно одобряване на:
  Частично изменение на Подробен устройствен план – Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ за установяване на временен режим за възстановяване и рекултивация в част от кв.41, кв.43 кв. 44 и кв.32 по ПРЗ на гр.Червен бряг и в поземлени имоти в кадастрални райони: 171, 172, 173, 174, 176, 177, 645, 683 извън урбанизираната територия по КК и КР на гр.Червен бряг
 • Решение № 1012 – Предложение относно отпускане средства на „Многопрофилна болница за активно лечение Червен бряг“ ЕООД за закупуване на нова рентгенова тръба, необходима за работата на  скенер.

PDF Предложения от пост. комисии за сесия 26.06.2018г.

 Приложения и материали към решения от заседание ОбС Ч.бряг-26.06.2018г