Уведомяваме Ви, че ще се провеждат изнесени приемни от Териториален областен офис на национална служба за съвети в земеделието – Плевен, за периода юли-септември 2018 г.

Приложение: график за провеждане на изнесените приемни.

С уважение,

Инж. ДАНАИЛ ВЪЛОВ

Кмет на Община Червен бряг

Съгласувал: инж. Б. Бойков – нач. отдел ОбС и СД
Изготвил: Д. Михайлова – гл. специалист