С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №24/07.06.2018 год. от Главния архитект на общината за обект:

Ограда по чл.50, т.1, б.“е“ от ЗУТ, разположена по имотната граница към улицата при условията на чл.48, ал.9 и Плътна ограда на основание чл.48, ал.9 по страничната имотна граница с УПИ IX-2178, кв.166, изцяло в имота на възложителя УПИ X-2179, кв.166 по плана на гр. Червен бряг,  ПИ 80501.806.68 по КК и КР на гр.Червен бряг, строеж от VI (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ и чл.1 от изменената  Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Любомир Начев Лазаров

Настоящето Разрешение за строеж подлежи  на обжалване чрез Главния архитект на община Червен бряг, пред Началника на Регионален отдел за „НСК“- Плевен при Регионална дирекция за национален строителен контрол–северозападен район гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването.

С уважение,

Арх.Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 08.06.2018 год.