ДО ГРАЖДАНИТЕ ОТ ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

ДО СИНДИКАТИ

ДО НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,  ви уведомявам,  че на 15.06. 2018 година /петък/  от  14.00 часа в Културен клуб на пенсионера – Народно читалище “Н. Й. Вапцаров”,  гр. Червен бряг  ще се проведе  публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 2017 година.

Каним всички граждани от общината, бизнес организации, синдикати, неправителствени организации и заинтересовани страни да участват в обсъждането.

         Заповядайте на обсъждането заедно да разгледаме   и обсъдим  приходите и разходите  на средствата в общината  за изминалата година.

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет – Червен бряг, ст.606 в сградата на община Червен бряг  до 14.06.2018 г. или  на е-mail  obs_chervenbriag@abv.bg   и е-mail  obs_chb@chervenbryag.bg

Прикачени файлове:

Предложение  относно приемане на уточнения план, отчета на  бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2017 година.

Предл. относно приемане уточнения план, отчета на бюджета и отчет ТБО на общ. Ч.бряг за 2017г.

Отчет за изпълнението на бюджета на община Червен бряг към 31.12.2017 г., съгласно чл.51, ал.2 от  Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишната  бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на бюджета на община Червен бряг.

Отчет за изпълнение на бюджета на общ. Ч.бряг към 31.12.2017г. съгл.чл.51,ал.2 от Наредбата…

инж. Ивайло Иванов

Председател на Общински  съвет- Червен бряг