Обява за Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Червен бряг за 2017 година – на 15.06. 2018 година /петък /  от  14.00 часа

Предложение  относно приемане на уточнения план, отчета на  бюджета и отчет-сметка ТБО на Община Червен бряг за 2017 година.

Отчет за изпълнението на бюджета на община Червен бряг към 31.12.2017 г., съгласно чл.51, ал.2 от  Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишната  бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и  отчитане на бюджета на община Червен бряг.